06
MAR
2019

Pracownicze Plany Kapitałowe z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. |Warszawa|17 czerwca 2019 r.|

Czas i miejsce szkolenia

 • 17 czerwca 2019 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Chłodna 51, biurowiec Warsaw Trade Tower
 • zapisy na szkolenie trwają do 10 czerwca 2019 r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności obowiązków, jakie spadną na nich w związku z nowymi regulacjami, co obejmuje przede wszystkim nowe rodzaje umów, które muszą zostać zawarte, terminy ich zawarcia, czy obowiązki informacyjne względem załogi. Szczegółowo zostaną również omówione kwestie naliczania wpłat na PPK i ich wpływ na listę płac. 

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się rozliczeniami wynagrodzeń pracowniczych i odpowiadają za prawidłowe wypełnienie przez przedsiębiorcę obowiązków w tym zakresie.

Program szkolenia

1.Cel wprowadzenia i ogólne zasady działania PPK

 • PPK jako kolejny pomysł na zwiększenie emerytur pracowników
 • Dobrowolność uczestnictwa w PPK versus obligatoryjne zapisanie do PPK
 • Rola portalu PPK
 • Inwestowanie w fundusze zdefiniowanej daty

2.Kogo dotyczy i od kiedy obejmie obowiązek PPK

 • Definicja osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK
 • Zasady uczestnictwa pracowników w zależności od wieku – limity 55/70 lat
 • Którzy pracownicy nie podlegają PPK, a którzy mogą się zapisać do PPK
 • Możliwość rezygnacji z PPK
 • Ponowna rezygnacja z PPK
 • Kto i kiedy musi wprowadzić PPK – czyli stopniowe wejście w życie PPK

3.Obowiązki pracodawcy w związku z wdrożeniem PPK

 • Umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
 • Umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
 • Udział przedstawicieli pracowników w zawieraniu umów związanych z PPK
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
 • Obowiązki względem instytucji finansowej prowadzącej PPK
 • Wypłata transferowa środków z PPK przy zmianie pracodawcy

4.Zasady finansowania PPK

 • Wpłaty podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika
 • Wpłata powitalna i dopłata roczna
 • Zasady ustalania wpłat dodatkowych
 • Podstawa wymiaru wpłat na PPK
 • Wpłaty na PPK przy umowach zlecenia
 • Obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia
 • Termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK
 • Wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe
 • Zmiana zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia po wprowadzeniu PPK

5.Gospodarowanie środkami zgromadzonymi w PPK

 • Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
 • Wypłata w związku z ciężką chorobą
 • Finansowanie wkładu mieszkaniowego

6.Środki w ramach PPK a śmierć pracownika

 • Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
 • Osoba uprawniona po śmierci pracownika
 • Środki PPK a masa spadkowa

7. PPK a podatki

 • Zwolnienie od opodatkowania wpłat finansowanych przez pracodawcę i dopłat rządowych do PPK
 • Wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego, a kiedy podatek ryczałtowy
 • Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku

8. Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK

 1. Uprawnienia PIP związane z PPK
 2. Dostęp PIP do ewidencji umów o zarządzanie PPK
 3. Kary w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego

Prowadzący

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Forma szkolenia

Wykład, analiza przypadków, warsztaty

Cena

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.