10
LIP
2019

Umowy cywilnoprawne|Warszawa 17 października 2019 r.|

Planowane zmiany w podatkach i składkach – zwolnienie zleceniobiorców do 26 roku życia – 50% koszty uzyskania przychodu – przeniesienie praw autorskich – opodatkowanie umów z podmiotami zagranicznymi .

Czas i miejsce szkolenia

 • 17 października 2019 roku, godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Chłodna 51, biurowiec Warsaw Trade Tower.
 • zapisy na szkolenie trwają do 11 października 2019 r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych kwestii, w tym również planowanych zmian w zakresie umów cywilnoprawnych z punktu widzenia różnych regulacji. W ramach szkolenia zostaną także omówione wybrane i stwarzające najwięcej wątpliwości kwestii związane z rozliczeniami wynagrodzeń zleceniobiorców.

W trakcie szkolenia poruszymy zagadnienia stwarzające najwięcej problemów, przypadki nietypowe, budzące wątpliwości. W dużej części szkolenie zostanie oparta na wyrokach, interpretacjach i stanowiskach organów państwowych.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są przede wszystkim osoby z działów kadr i płac, które odpowiadają za wypełnianie obowiązków płatnika, a więc za rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe zleceniodawcy, a także osoby obowiązane do negocjowania i zawierania umów cywilnoprawnych.

Program szkolenia

Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy

 1. Umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice.
 2. Umowa o dzieło versus umowa zlecenia – przykładowe orzecznictwo SN w sprawie umów z wykładowcami i artystami.
 3. Umowa zlecenia a umowa o pracę – podobieństwa i różnice na gruncie wybranych orzeczeń SN.

Płaca minimalna w umowach zlecenia

 1. Dozwolone zasady wynagradzania w umowach cywilnoprawnych
 2. Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych w 2019 i 2020 roku
 3. Zasady dokumentowania wypłaty minimalnego wynagrodzenia.
 4. Potrącenia z wynagrodzeń zleceniobiorców a płaca minimalna.

Prawa autorskie

 1. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – pojęcie utworu autorskiego
 2. Zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych przy umowach o pracę – zapisy umowy, zakres obowiązków, etc.
 3. Przenoszenie praw autorskich w umowach o dzieło i umowach o przeniesienie praw do utworu.
 4. Zapisy istotne przy umowach o przeniesienie praw autorskich

Koszty uzyskania przychodu z praw autorskich

 1. Stworzenie dzieła jako warunek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.
 2. Rodzaje działalności w których można stosować 50% koszty uzyskania przychodu
 3. Stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych do 50% kosztów podatkowych
 4. 50% koszty a próby artystyczne
 5. Umowa zlecenia a 50% koszty uzyskania przychodu – stanowiska organów podatkowych
 6. Ryzyko wpływu orzecznictwa Sądu Najwyższego (w szczególności wyroku w sprawie skrzypaczki) na prawo do 50% kosztów podatkowych

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

 1. Źródła przychodów, do których kwalifikowane są umowy cywilnoprawne – działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza.
 2. Umowy cywilnoprawne wykonywane w ramach i poza działalnością gospodarczą – zasady opodatkowania
 3. Rozliczenie korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zleceniobiorców na gruncie podatkowym

Zwolnienie dochodów z umów zlecenia osób do 26 roku życia

 1. Ogólne zasady zwolnienia wynagrodzeń osób do 26 roku życia
 2. Umowy, przy których możliwe jest zastosowanie zwolnienia do 26 roku życia
 3. Zwolnienie dochodów w okresie od sierpnia do grudnia 2019 roku
 4. Zwolnienie dochodów od stycznia 2020 roku
 5. Lista płac a dochody zwolnione do 26 roku życia

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych zawartych z zagranicznymi podmiotami

 1. Różnice w opodatkowaniu zapraszanych artystów z Polski i z zagranicy.
 2. Certyfikat rezydencji zagranicznych artystów – skutki posiadania i jego braku.
 3. Informacje podatkowe wystawiane w przypadku artystów z zagranicy.
 4. Finansowanie kosztów podróży osób na umowach cywilnoprawnych – diety, zwrot kosztów, wyżywienie.
 5. Koszty związane z zaproszeniem zagranicznych artystów a ich przychód podatkowy.
 6. Udostępnienie sprzętu osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych – używanie do celów służbowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe a rozliczenie wynagrodzeń zleceniobiorców

 1. PPK a lista płac
 2. Podstawa obliczenia wpłat do PPK
 3. Limit 30% przeciętnego wynagrodzenia a wpłaty do PPK
 4. Podatkowe i ubezpieczeniowe konsekwencje wpłat na PPK
 5. Korekty listy płac a PPK
 6. Zmiana deklaracji ZUS RCA w związku z wejście w życie PPK

Umowy cywilnoprawne – aspekt ubezpieczeniowy

 1. Umowy cywilnoprawne podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
 2. Zasady opłacania składek za pracownika na zleceniu lub umowie o dzieło w przypadku, gdy wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy.
 3. Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego – jednoczesne wykonywanie umowy o pracę i umowy zlecenia.
 4. Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym wykonywaniu kilku umów cywilnoprawnych.
 5. Finansowanie kosztów dojazdu zagranicznych artystów a składki na ubezpieczenie społeczne.
 6. Zagraniczni artyści zapraszani do Polski – ryzyko opłacania składek za granicą.

Planowana zmiany w podatkach i ubezpieczeniach

 1. Rezygnacja z 30-krotności minimalnego wynagrodzenia
 2. Planowane wprowadzenie nowej stawki w podatku dochodowym – 17%
 3. Indywidualny rachunek bankowy dla podatników i płatników

Prowadzący

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Forma szkolenia:

Wykład, analiza przypadków, warsztaty

Cena szkolenia

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.