09
GRU
2019

Wynagrodzenia w praktyce – warsztaty dla zaawansowanych|Warszawa|16-17 marca 2020 roku|

Czas  i miejsce szkolenia:

 • 16 – 17 marca 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Chłodna 51, Warsaw Trade Tower / Warszawa, ul. Grzybowska 2/49
 • zapisy na szkolenie trwają do 9 marca 2020 r.

Cel szkolenia:

Aktualizacja wiedzy z zakresu płac w oparciu o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska urzędowe PIP i MRPiPS, a także przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych.

Program szkolenia:

1 dzień:

Regulamin wynagradzania

 • Sposób wykładni przepisów regulaminu wynagradzania budzących wątpliwości
 • Regulamin wynagradzania składający się z wielu aktów wewnętrznych pracodawcy
 • Możliwość uchylenia jednostronnego regulaminu wynagradzania
 • Zawieszenie postanowień regulaminu wynagradzania – czy możliwe od razu od wejścia w życie regulaminu?
 • Czy likwidacja benefitów, które nie są przewidziane w regulaminie wynagradzania wymaga wypowiedzeń zmieniających?

Premia a nagrody

 • Kryteria premiowania dopuszczalne w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • Nagrody i zasady ich przyznawania
 • Regulamin premiowania – czy może nim być prezentacja w PowerPoint?
 • Premie uznaniowe – świadczenia zawierające wewnętrzną sprzeczność
 • Podejście sądów do premii uznaniowych – najnowsze orzecznictwo
 • Czy sąd pracy może określić zasady przyznawania premii?

Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich a obliczanie innych składników wynagrodzenia

 • Honoraria autorskie a minimalne wynagrodzenie za płacę
 • Honoraria autorskie przy ustalaniu wynagrodzenia za nadgodziny
 • Honoraria autorskie a wynagrodzenie urlopowe

Wynagrodzenie za nadgodziny

 • Zasady ustalania normalnego wynagrodzenia – co to są stałe składniki wynagrodzenia?
 • Dodatek za nadgodziny średniotygodniowe w długich okresach rozliczeniowych
 • Wynagrodzenie za nadgodziny a nierównomierny rozkład czasu pracy
 • Wynagrodzenie za nadgodziny dobowe a zmiana stawki wynagrodzenia w miesiącu
 • Dodatki za godziny nadliczbowe w przypadku wykonywania umowy zlecenia u pracodawcy, która zostanie podważona przez sąd pracy
 • Wynagrodzenie i dodatek za godziny ponadwymiarowe niepełenoetatowców – zasady ustalania
 • Ryczałt za nadgodziny – zasady prawidłowego ustalenia jego wielkości
 • Ryczałt za nadgodziny – składnik stały czy zmienny

Wynagrodzenie urlopowe

 • Zasady wliczania premii i premii uznaniowych do wynagrodzenia za urlop
 • Wynagrodzenie za nadgodziny średniotygodniowe a wynagrodzenia za urlop
 • Składniki pomniejszane za czas urlopu – czy wchodzą do średniej urlopowej
 • Średnia urlopowa przy przedłużeniu umowy o pracę – okres, z którego ustalamy podstawę wymiaru
 • Wynagrodzenia za urlopy okolicznościowe i zwolnienie tytułu opieki nad dzieckiem

Wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

 • Zasady obliczania przy zmiennych składnikach wynagrodzenia
 • Podstawa zwolnienia pracownika – porozumienie stron a wypowiedzenie – czy wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • Podstawa wymiaru a świadczenia dodatkowe płatne miesięcznie i kwartalnie
 • Uzupełnianie ekwiwalentu w przypadku nieobecności pracownika
 • Obliczanie ekwiwalentu za urlop po długotrwałej nieobecności pracownika

Odprawy pracownicze

 • Odprawa wojskowa – nowe przypadki gdy należy ją wypłacić
 • Odprawa ekonomiczna a wypowiedzenie zmieniające – czy się należy?
 • Odprawa ekonomiczna, gdy nie ma przyczyny wypowiedzenia
 • Odprawa pośmiertna a ubezpieczenie na życie – czy rodzaj ubezpieczenia ma znaczenie
 • Konsekwencje dla pracodawcy, gdy zaprzestał opłacania składek na grupowe ubezpieczenie na życie w przypadku śmierci pracownika

Wynagrodzenie za część miesiąca

 • Zasady zaokrągleń stosowanych przy obliczaniu wynagrodzenia za część miesiąca
 • Praca przez 1 dzień i 30 dni e-ZLA w miesiącu, w którym przypada 31 dni kalendarzowych
 • Choroba przez kilka dni, a wypracowanie pełnego wymiaru czasu pracy
 • Urlop wychowawczy i choroba w jednym miesiącu – zasady ustalenia wynagrodzenia zasadniczego
 • Zmiana etatu w trakcie miesiąca – zasady ustalenia wynagrodzenia zasadniczego

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji

 • Zasady wypłaty, jeśli nie zostało określone w umowie o zakazie konkurencji
 • Składniki wynagrodzenie i okres, z jakiego są brane pod uwagę,
 • Urlop bezpłatny na koniec zatrudnienia a odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji
 • Wynagrodzenie za urlop i chorobowe a odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym. Przez blisko 10 lat był wykładowcą na kursach zawodowych dla specjalistów ds. kadr i płac.

2 dzień:

Pracownicy na liście płac

 • Technika naliczania wynagrodzenia do wypłaty z uwzględnieniem obciążeń publiczno-prawnych oraz dodatków i potrąceń z netto
 • Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania,
 • Obowiązek podlegania i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • Metoda obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ,
 • Podstawa opodatkowania, technika obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy,
 • Pracownicze koszty uzyskania przychodu i PIT-2 – zasady stosowania,
 • FP (w tym SFWON), FGŚP oraz FEP – wysokość składek, zwolnienia z naliczania.

Katalog zwolnień przychodów pracowniczych z oskładkowania i opodatkowania – limity zwolnień i ich rozliczanie na listach płac w trakcie roku.

Rozliczanie składników w naturze/świadczeń niepieniężnych na listach płac

 • świadczenia w naturze oraz nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia finansowane ze środków: obrotowych lub ZFŚS, 
 • moment powstania przychodu a naliczenia na liście płac.

Wieloskładnikowe listy płac w praktyce – technika obliczeń, podstawy narastająco, zwolnienia składowo-podatkowe, ZFŚS.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 • kolejność potrąceń kodeksowych,
 • granice potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń,
 • potracenia dobrowolne,
 • zbieg tytułów alimentacyjnych i innych na liście płac.

Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego

 • kolejność potrąceń wg ustawy FUS,
 • granice potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń,
 • potrącenia dobrowolne.

Technika wyliczania wartości potrąceń na liście płac dla pracownika, który otrzymuje w danym miesiącu wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca i zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Wynagrodzenie za czas choroby w praktyce

 • ogólne zasady nabywania prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz obliczania wynagrodzenia za czas choroby,
 • składniki wliczane do podstawy naliczeń wynagrodzenia chorobowego,
 • miesięczne, kwartalne i roczne składniki wynagrodzenia w wynagrodzeniu chorobowym,
 • wynagrodzenie chorobowe nowo zatrudnionego pracownika a okres oczekiwania,
 • wynagrodzenie chorobowe przy zmianie wymiaru etatu,
 • minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego,
 • obliczanie wynagrodzenia chorobowego – różne przypadki.

Zleceniobiorcy, dziełobiorcy a menedżerowie zatrudnieni na kontraktach menedżerskich w rozliczeniach składkowo-podatkowych

 • składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń,
 • przychód z działalności wykonywanej osobiście a koszty uzyskania przychodów,
 • umowy o dzieło zawarte z własnym pracownikiem,
 • umowy o dzieło zawarte z osobą z poza zakładu pracy.

Członkowie zarządów i rad nadzorczych na liście płac czyli rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia:

 • członka zarządu z tytułu powołania do pełnionej funkcji,
 • członka rady nadzorczej

WYKŁADOWCA:

Elżbieta Młynarska-Wełpa – Menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w HR. Absolwentka Wydziału Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii UW oraz MBA dla HR w Akademii Koźmińskiego, a także licznych kursów i szkoleń z zakresu HR i prawa pracy. Doświadczenie menedżerskie zdobywała tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach  outsourcingowych. Odpowiadała zarówno za obszary administracji personalnej, wynagrodzenia i benefity w wewnętrznych działach HR, jak również za obsługę i relacje z klientami firm outsourcingowych oferujących usługi administracji kadrowo-płacowej. Wieloletni praktyk HR, łączący doświadczenie menedżerskie zdobyte w „dwóch światach HR: wewnętrznym i zewnętrznym”, ekspert w zakresie znajomości prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków dochodowych od osób fizycznych oraz wynagrodzeń i naliczania list płac.

Cena za 2 dni szkolenia:

 • 900,00 zł  netto  (1107 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 1700,00 zł netto (2091,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 2400,00 zł netto (2952,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

Istnieje możliwość uczestniczenia w 1 wybranym dniu szkolenia.

Cena za 1 dzień szkolenia:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.