07
STY
2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce – prawo pracy, ZUS, podatki i RODO|Warszawa|23 kwietnia 2020 roku|

Czas  i miejsce szkolenia:

 • 23 kwietnia 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Grzybowska 2/49
 • zapisy na szkolenie trwają do 16 kwietnia 2020 r.

Cel szkolenia:

Problematyka zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie jest wbrew pozorom prosta, gdyż zajmując się tym zagadnieniem należy śledzić przepisy z kilku dziedzin prawa, a ich interpretacje są nierzadko sprzeczne. Najlepszy przykładem w tym zakresie jest coroczny przegląd dokumentacji funduszu socjalnego wprowadzony od 4 maja 2019 r., gdyż w tym zakresie poglądy specjalistów od RODO bardzo się różnią od stanowisk doradców podatkowych.

Aby odnaleźć się w gąszczu przepisów dotyczących funduszu socjalnego proponujemy Państwu szkolenie z dwoma wykładowcami – specjalistą od prawa pracy oraz doradcą podatkowym, dzięki czemu poruszone zostaną wszelkie aspekty prowadzenia działalności socjalnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zasady tworzenia ZFŚS

 • Kiedy jest obowiązkowy fundusz socjalny?
 • Jak można się zwolnić z obowiązku tworzenia ZFŚS?
 • Kiedy i na jakich zasadach jest możliwe wypłacanie świadczeń urlopowych?

Regulamin ZFŚS

 • Jak wprowadza się regulamin funduszu socjalnego?
 • Kiedy można prowadzić wspólną działalność socjalną?
 • Kiedy regulamin musi zostać skonsultowany z przedstawicielem załogi?
 • Jakie są obligatoryjne postanowienia regulaminu funduszu?
 • Jakie błędy są najczęściej popełniane w regulaminach funduszu socjalnego?

Osoby uprawnione do świadczeń socjalnych

 • Czy osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą korzystać z funduszu?
 • Jak zdefiniować członka rodziny na potrzeby funduszu socjalnego?
 • Kiedy emeryci mogą korzystać ze świadczeń socjalnych?
 • Czy pracownicy tymczasowi mogą korzystać z funduszu socjalnego?

Zasady przyznawania świadczeń socjalnych

 • Jaki skład powinna mieć komisja socjalna przyznająca świadczenia?
 • Czy można uzależnić przyznanie świadczenia socjalnego od stażu pracy, wymiaru etatu lub rodzaju umowy o pracę?
 • Czy można uzależnić świadczenia socjalne jedyne od wysokości wynagrodzenia pracownika?
 • Czy wszystkie świadczenia socjalne muszą być uzależnione od kryterium socjalnego?
 • Jak najbezpieczniej określać kryterium socjalne?
 • Jak można weryfikować w praktyce spełnienie kryterium socjalnego?

Rodzaje świadczeń socjalnych

 • Jakie rodzaje zapomóg można wypłacać z funduszu socjalnego?
 • W jakich przypadkach można udzielać z funduszu pożyczek pracownikom?
 • Czy z funduszu można sponsorować imprezy integracyjne?
 • Jak prawidłowo dofinansowywać wypoczynek pracownikom?
 • Jakie świadczenia związane z działalnością kulturalną lub sportową można przewidzieć w regulaminie ZFŚS?
 • Jakich świadczeń nie można finansować z ZFŚS?

RODO a działalność socjalna

 • Jakich danych można żądać od osób uprawnionych do świadczeń socjalnych wg UODO?
 • Jakie obowiązki związane z RODO należy spełnić, gdy zawiera się umowę o wspólnej działalności socjalnej?
 • Czy Komisje Socjalne powinny mieć specjalne upoważnienia do przetwarzania danych?
 • Jak spełnić obowiązek informacyjny przydzielając świadczenia socjalne?
 • Jak i ile przechowywać dokumentacją związaną z przydzielaniem świadczeń socjalnych?

Naliczanie i korygowanie odpisów na fundusz socjalny

 • Jakie są zasady naliczania i korygowania odpisów podstawowych?
 • Jak wyglądają zasady naliczania odpisów dodatkowych?

Opodatkowanie świadczeń socjalnych

 • Jakie są zasady zwolnienia zapomóg losowych i socjalnych?
 • Na jakich warunkach zwolnić można świadczenia okolicznościowe z ZFSŚ?
 • Kiedy dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży korzysta ze zwolnienia od opodatkowania?
 • Czy trzeba weryfikować wartość świadczeń zwolnionych z ZFSŚ u innych pracodawców?
 • Kafeteria finansowana z ZFSŚ – jakie są ryzyka i zagrożenia takiego modelu wykorzystania środków z ZFSŚ?
 • Niezgodne z ustawą rozdysponowanie środków z ZFSŚ a zwolnienie od opodatkowania?

Oskładkowanie świadczeń socjalnych

 • Na co zwraca uwagę ZUS w trakcie kontroli ZFSŚ
 • Jakie są uprawnienia ZUS
 • Jak ZUS interpretuje kryterium socjalne na gruncie ZFSŚ
 • Niezgodne z ustawą rozdysponowanie środków z ZFSŚ a zwolnienie świadczeń z oskładkowania?

Koszty podatkowe a odpisy na ZFSŚ

 • Kiedy odpis na fundusz jest kosztem podatkowym?
 • Cofnięcie odpisu a korekta kosztów?
 • Niezgodne z ustawą rozdysponowanie środków z ZFSŚ a koszty podatkowe?

Zasady przechowywania dokumentacji funduszu na potrzeby kontroli skarbowych

WYKŁADOWCY:

Łukasz Prasołek – Prawnik, ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac, a także ogólnopolskich konferencjach kadrowo-płacowych.

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Cena:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.