07
STY
2020

KONTROLA PIP U PRACODAWCY – jak się do niej przygotować i przejść ją bez stresu?|Warszawa|17 kwietnia 2020 roku|

Czas  i miejsce szkolenia:

 • 17 kwietnia 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Grzybowska 2/49
 • zapisy na szkolenie trwają do 10 kwietnia 2020 r.

Cel szkolenia:

Państwowa Inspekcja Pracy zaplanowała na 2020 r. 72 tys. kontroli, w tym tematyczne kontrole dotyczące problematyki przestrzegania przepisów o czasie pracy w jednostkach samorządowych, urzędach administracji państwowej oraz w korporacjach. W 2020 r. będzie również kontrolowane wdrożenie PPK, które pojawia się w coraz mniejszych firmach, a od 2021 r. obejmie ostatecznie wszystkich pracodawców.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy na szkolenie przygotowujące do kontroli PIP, wyjaśniające jej przebieg, w trakcie którego zostaną omówione uprawnienia inspektora, zasady prawidłowego czytania protokołów z kontroli oraz składania do nich zastrzeżeń, a także zostaną wskazane naruszenia, za które grozi mandat, wniosek do sądu o ukaranie albo zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą bardziej świadomymi uczestnikami kontroli, zrozumieją, czym się różnią wystąpienia od nakazów, które kierują do pracodawców inspektorzy oraz dowiedzą się, jak należy wykonywać zalecenia pokontrolne PIP.

Program szkolenia:

Czy i kiedy PIP uprzedza o kontrolach?

 • Czy inspektor musi uprzedzić o każdej kontroli?
 • Jakie uprawnienia kontrolne dają PIP konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy?
 • Jakie dokumenty musi okazać inspektor pracy przed rozpoczęciem kontroli?
 • Kto jest informowany o rozpoczęciu kontroli PIP?
 • Kiedy inspektor pracy może poprosić o pomoc w kontroli Policję?
 • Co można wyczytać z upoważnienia do kontroli?
 • Dlaczego warto przeanalizować dane dotyczące nazwy stanowiska zajmowanego przez inspektora pracy?

Jak przebiega kontrola?

 • Kto może uczestniczyć w kontroli poza inspektorem pracy?
 • Czym różni się kontrola skargowa od rutynowej kontroli PIP?
 • Czy kontrola odbywa się tylko w siedzibie pracodawcy?
 • Jak długo może trwać kontrola PIP?
 • Czy fakt trwania innej kontroli uniemożliwia rozpoczęcie kontroli przez PIP?

Jakie uprawnienia ma inspektor pracy?

 • W jakie dni o jakich porach może być prowadzona kontrola?
 • Czy inspektor pracy ma prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń?
 • Czy inspektor może utrwalać wyniki z kontroli?
 • Na czym polegają pisemne żądania inspektora pracy w zakresie przygotowania informacji przez dział kadr?
 • Jakie formy zatrudnienia mogą być objęte kontrolą?

Jakie zagadnienia może skontrolować PIP?

 • Jakie uprawnienia kontrolne ma PIP w zakresie PPK?
 • Jak wygląda kontrola czasu pracy i jakie dokumenty analizuje inspektor pracy?
 • Jak wygląda kontrola dokumentacji pracowniczej?
 • Jak wygląda kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń za pracę?
 • Jak wygląda kontrola umów cywilnoprawnych?

Jak wygląda protokół z kontroli i kiedy warto złożyć do niego zastrzeżenia?

 • Jakie informacje zawiera protokół z kontroli?
 • Jak czytając protokół stwierdzić, czy pracodawcy grozi mandat?
 • Kto powinien podpisywać protokół z kontroli?
 • Kiedy warto wnieść zastrzeżenia do protokołu i jak to zrobić?
 • Czy część informacji zawartych w protokole może zostać utajniona?

Jakie środki prawne ma inspektor pracy?

 • W jakich przypadkach inspektor pracy wydaje decyzje administracyjne?
 • W jakich przypadkach inspektor kieruje do pracodawcy wystąpienie?
 • Czy wystąpienie jest decyzją administracyjną i można się od niego odwołać do sądu administracyjnego?
 • Jak jest traktowana polemika pracodawcy na piśmie z wnioskami w wystąpieniu?
 • Kiedy inspektor pracy stosuje ustne polecenia?

Jakie działania są przestępstwami, a jakie wykroczeniami i jaka jest różnica w odpowiedzialności pracodawców?

 • Jakie wykroczenia są przewidziane w przepisach Kodeksu pracy?
 • Kiedy naruszenie przepisów o czasie pracy stanowi wykroczenie, a kiedy przestępstwo?
 • Kto może odpowiadać za złośliwe lub uporczywe naruszania praw pracowniczych?
 • Kiedy inspektor skieruje zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?
 • W jakich innych ustawach niż Kodeks pracy są uregulowane wykroczenia, za które odpowiadają pracodawcy?
 • Jakie są zasady nakładania mandatów karnych przez inspektorów pracy?
 • Kiedy inspektor skieruje sprawę do sądu zamiast nałożyć mandat karny?

Jakie obowiązki ma pracodawca po zakończonej kontroli?

 • Kiedy decyzja inspektora pracy będzie miała nakaz natychmiastowej wykonalności?
 • W jakim terminie należy wykonać nakaz inspektora pracy?
 • Jak poinformować PIP o sposobie wykonania wystąpień?
 • Czy niezrealizowanie wniosków zawartych w wystąpieniu inspektora pracy naraża pracodawcę na odpowiedzialność?
 • Kiedy niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych PIP może grozić wszczęciem egzekucji administracyjnej przeciwko pracodawcy?

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, a od maja 2016 r. jest wspólnikiem w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j. Stały konsultant oprogramowania do zarządzania czasem pracy firmy Intraworq.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania), „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” (C.H. BECK 2015), „Zarządzanie czasem pracy dla managerów” (C.H. BECK 2018). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Cena:

 • 450,00 zł netto (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.