Szkolenia otwarte

Wśród szkoleń które przeprowadzamy znajdują się między innymi:

 • Szkolenia z zakresu zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych

  To szkolenia omawiające w pigułce bieżące zmiany w przepisach oraz najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące kadr i płac oraz stanowiska urzędowe dotyczące tej problematyki wydawane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwową Inspekcję Pracy.

 • Szkolenia z czasu pracy

  To najczęściej warsztatowe szkolenia z planowania i rozliczania czasu pracy, ale mogą one dotyczyć również tylko specyficznych grup zawodowych, jak kierowcy, pracownicy służby zdrowia, czy instytucji kultury, bądź jednostek samorządu terytorialnego.

 • Szkolenia z wynagrodzeń

  To szkolenia, w trakcie których analizowany jest sposób naliczania poszczególnych elementów wynagrodzeń (za nadgodziny, za urlop wypoczynkowy, za przepracowaną część miesiąca itp.) i uczestnicy w sposób warsztatowy mogą nabyć praktyczne umiejętności z tego zakresu. Szkolenie może być także połączone z kwestiami dotyczącymi ozusowania i opodatkowania wynagrodzeń.

 • Urlopy wypoczynkowe oraz związane z rodzicielstwem

  Kolejne nowelizacje przepisów dotyczące rodzicielstwa skomplikowały już tak tą materię, że system uprawnień rodzicielskich jest bardzo niejasny, stąd coraz większe zainteresowanie tą problematyką. W trakcie szkolenia analizowane są sytuacje szczególne dotyczące urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych i bezpłatnych oraz szczegółowo wszystkie instytucje gwarantujące pracownikom uprawnienia związane z rodzicielstwem.

 • Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników

  To szkolenie, w trakcie którego analizowane są zarówno przepisy jak i orzecznictwo dotyczące poszczególnych rodzajów umów o pracę z uwzględnieniem specyfiki ich zawierania oraz rozwiązywania, ze szczególnym naciskiem na wynikające z orzecznictwa przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

 • Rozwiązywanie umów o pracę w orzecznictwie

  Sprawy dotyczące odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę ciągle dominują w sądach pracy, dlatego orzecznictwo  z tego zakresu jest bardzo bogate i jego znajomość z pewnością ułatwia podejmowanie decyzji o zwolnieniu pracownika. W trakcie szkolenia analizowane są orzeczenia dotyczące wszystkich trybów rozwiązania stosunku pracy, ze szczególnym naciskiem na akceptowane przez sądy przyczyny wypowiedzenia lub dyscyplinarnego zwolnienia pracownika.

 • Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

  Szkolenie obejmujące analizę wszystkich obszarów, w których pracodawca musi współpracować ze związkami zawodowymi zarówno na gruncie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy oraz obowiązków pracodawcy związanych z bieżącą działalnością organizacji związkowych w przedsiębiorstwie. W jego trakcie analizowane są nie tylko przepisy ustawy o związkach zawodowych, ale również o zwolnieniach grupowych, sporach zbiorowych czy społecznej inspekcji pracy, a ponadto orzecznictwo Sądu Najwyższego z tego zakresu.

 • Najnowsze orzecznictwo kadrowo-płacowe

  W trakcie takich szkoleń analizowane jest najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z okresu ostatnich 2 lat, co pozwala być ciągle na bieżąco z aktualnymi interpretacjami poszczególnych instytucji prawa pracy przyjmowanymi przez sądy pracy.

 • Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu

  W czasie takich szkoleń omawiane jest orzecznictwo sądowe dotyczące mobbingu i dyskryminacji oraz wskazywane są dobre i złe praktyki występujące w polskich organizacjach.

 • Szkolenia z zakresu umów cywilnoprawnych

  Szkolenia obejmują charakterystykę poszczególnych umów cywilnoprawnych z podziałem na aspekty zatrudnieniowe, ustalenia stosunku pracy, pracy w grupie kapitałowej (umowa o pracę + umowa zlecenie), minimalnej stawki godzinowej, podatkowe oraz ubezpieczeniowe.

 • Zatrudnianie cudzoziemców

  W czasie szkolenia omawiane są kwestie związane z praktycznym zatrudnianiem cudzoziemców, pozwolenia na pracę, wizy etc., a także kwestie związane z opodatkowaniem i oskładkowaniem pracy cudzoziemca.

 • Delegowanie pracowników

  Podczas szkoleń szczegółowo omawiane są kwestie związane z podatkowymi i ubezpieczeniowymi aspektami delegowania pracowników.

 • Szkolenia z zakresu podatków dochodowych

  Podczas szkoleń omawiamy różne aspekty związane z prawidłowym rozliczaniem przychodów, prawidłową klasyfikacją kosztów, a także wypełnianiem obowiązków płatników podatków i zaliczek na podatki, prezentujemy podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych do najbardziej kontrowersyjnych zagadnień.

 • Szkolenia z zakresu podatku od towarów i usług

  Szkolenia w tym zakresie omawiają poszczególne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług, powstaniem obowiązku podatkowego, podstawą opodatkowania i wyłączeniami z niej, stosowaniem prawidłowych mechanizmów w zakresie revers charge, a także nowymi przepisami dotyczącymi sankcji za nieprawidłowe rozliczenie podatku.

 • Opodatkowanie transakcji międzynarodowych

  celem szkolenia jest omówienie poszczególnych transakcji międzynarodowych w sposób kompleksowy, tj. z uwzględnieniem konsekwencji w podatku dochodowym, podatku VAT oraz umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W trakcie szkolenia omawiamy opodatkowanie eksportu, importu, wewnątrzwspólnotowych dostaw, importu usług, opodatkowania umów licencyjnych, etc.