Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób Praktyczne Szkolenia Prasołek&Sawicki spółka jawna (Administrator) przetwarza dane osobowe:
a) osób biorących udział organizowanych przez nas szkoleniach,
b) osób zainteresowanych naszymi szkoleniami,
c) osób przeglądających stronę internetową www.prakytyczneszkolenia.com,
– zwanych dalej łącznie Uczestnikami
z zachowaniem pełnej zgodności ze wszystkim obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności w zgodzie z tzw. RODO – czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie Uczestnikom niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, a tym samym wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO.

CO TO SĄ „DANE OSOBOWE”?
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

JAK ROZUMIEMY „PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH”
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Zatem przetwarzaniem danych osobowych jest już ich zbieranie (wtedy kiedy Uczestnik podaje dane zgłaszając się na szkolenie lub zgłasza chęć otrzymywania informacji o szkoleniach organizowanych przez nas), przechowywanie, czy np. wysłanie informacji o ofercie szkoleniowej (jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas takich ofert).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych to osoba (podmiot) określająca cele i sposoby przetwarzania danych – odpowiedzialna za zgodność przetwarzania z regulacjami prawnymi.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Praktyczne Szkolenia Prasołek&Sawicki spółka jawna z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000616309, posiadającą NIP 5223062526, Regon 364368258. Kontakt e-mail do Administratora – biuro@praktyczneszkolenia.com.

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. W procesie przetwarzania danych kierujemy się ogólnymi zasadami i szczegółowymi wytycznymi RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami. W szczególności przetwarzamy dane zgodnie z prawem, rzetelnie i dokładając wszelkich starań, aby zapewnić przejrzystość ich przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach – informacja o celach przetwarzania jest podawana Uczestnikowi w momencie wyrażenia zgody na przetwarzanie oraz zbiorczo w niniejszym dokumencie.
3. Zbieramy i przetwarzamy tylko taki zakres danych, jaki jest potrzebny do realizacji celów w których są one przetwarzane.
4. Dokładamy wszelkich starań, by przetwarzane dane były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
5. Dane przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby której dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane.
6. W procesie przetwarzania danych zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są nam podawane wyłącznie dobrowolnie przez Uczestników.
JAKIE DANE PRZETWARZAMY
Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail,
d) adres zamieszkania – jeżeli Uczestnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i żąda wystawienia faktury,
e) firmę, adres działalności i NIP – jeżeli Uczestnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i żąda wystawienia faktury,
f) dane pracodawcy – jeżeli Uczestnik jest zgłaszany na szkolenie przez swojego pracodawcę lub zgłasza się sam jako pracownik tego pracodawcy.

CEL W JAKIM PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji organizowanych przez nas szkoleń – np. w celu wysłania potwierdzenia terminu i miejsca szkolenia, na które Państwo zgłosiliście się, weryfikacji osób uczestniczących w szkoleniu, wystawienia certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, wypełnienia obowiązków publicznoprawnych związanych z realizowanymi usługami szkoleniowymi (wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), procesowania płatności, dochodzenia należności, odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości związane z organizowanym szkoleniem i jego treścią, itp.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika w tym celu jest dobrowolne, ale bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia.
2. Ponadto jeżeli Uczestnik wyrazi odrębną zgodę – jego dane osobowe wykorzystujemy w celu przesyłania ofert szkoleniowych (drogą elektroniczną), a także w celach statystycznych, marketingowych i analiz rynku.
3. Uczestnik, przeglądając naszą stronę internetową anonimowo, może korzystać z plików cookie, które zachowują podstawowe informacje o aktywności na stronie , przeglądanych zakładkach, itd. Same pliki cookie nie przechowują danych osobowych, ale docelowe serwery mogą w teorii powiązać je z Uczestnikiem, jeśli znany jest adres IP komputera, z którego nawiązywano połączenie. Pliki cookie można jednak całkowicie wyłączyć, co opisujemy w osobnym rozdziale.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Generalną podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych stanowi tzw. RODO. Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji szkolenia, a także na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika (co dotyczy w główniej mierze przetwarzania danych w celach marketingowych – co odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Uczestnika).
2. Ponadto przetwarzamy również dane osobowe gdy jest to niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
3. Przetwarzamy też dane osobowe Uczestników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych, dochodzenia należności, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków w zakresie przetwarzania danych, wynikających z przepisów prawa).

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Z zasady nie udostępniamy danych osobowych Uczestników osobom trzecim. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.
2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim przede wszystkim w celu realizacji usługi szkoleniowej lub obowiązków prawnych związanych z jej realizacją – na podstawie szczegółowej umowy – za działania i zaniechania tych podmiotów ponosimy pełną odpowiedzialność. Podmioty którym powierzamy przetwarzanie danych, przetwarzają je wyłącznie w celach przez nas określonych i na naszą rzecz. Przykładowo dane powierzane są następującym podmiotom:
– podmiotowi, od którego wynajmujemy salę szkoleniową – w celu umożliwienia wstępu do obiektu, w którym odbędzie się szkolenie,
– ochronie budynku, w którym odbędzie się szkolenie – w celu umożliwienia wstępu do obiektu, w którym odbędzie się szkolenie,
-biuru rachunkowemu w przypadku gdy nabywcą usługi jest osoba fizyczna (dane podane na fakturze).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji szkolenia przechowujemy przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych zobowiązujących nas do przechowywania dokumentów związanych ze świadczeniem usług – które zawierają dane osobowe nabywców i osób korzystających z usług. Zazwyczaj jest to 5 lat od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku dotyczącego danej sprzedaży.
2. Inne dane związane z realizacją szkoleń – których przechowywania nie wymagają przepisy podatkowe – przechowujemy do czasu wygaśnięcia naszej odpowiedzialności z tytułu zrealizowanej usługi szkoleniowej (okres przedawnienia roszczeń).
3. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (w tym w celu przesyłania ofert szkoleniowych) – co ma miejsce tylko w przypadku wyraźnej zgody Uczestnika na takie przetwarzanie – przechowujemy do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu zapewnienia ich prawidłowego zabezpieczenia wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa danych osobowych, którą okresowo weryfikujemy, sprawdzając równocześnie efektywność zastosowanych środków bezpieczeństwa w praktyce.
2. W celu ochrony powierzonych danych osobowych zapewniamy, że dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.
3. Dane osobowe przechowywane są przede wszystkim w systemach informatycznych do których dostęp jest odpowiednio zabezpieczony.
4. Korzystamy również z profesjonalnych dostawców usług informatycznych (w szczególności dostawcy usług hostingowych), od których wymagamy zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
Prawo dostępu do danych
1. Każda osoba, której dotyczą przetwarzane przez nas dane jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia faktu przetwarzania jej danych oraz uzyskania dostępu do nich. Oprócz dostępu do danych Administrator jest obowiązany do przekazania takiej osobie dodatkowych informacji o:
a) celach przetwarzania jej danych osobowych,
b) kategoriach tych danych osobowych,
c) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
d) planowanym okresie przechowywania danych osobowych,
e) prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
f) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) informacjach o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla osoby, której dane dotyczą.
2. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
Prawo do sprostowania danych
1. Jeżeli Uczestnik uważa, że jego dane, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, w dowolnym momencie ma prawo je poprawić, uzupełnić (na podstawie dodatkowego oświadczenia) lub sprostować, a także usunąć.
2. O sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonujemy jako administrator zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO informujemy każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. O tych odbiorcach informujemy również na żądanie osobę, której dotyczą dane.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
1. Uczestnik ma prawo do bycia zapomnianym – tzn. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych w następujących przypadkach:
a) dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,
c) Uczestnik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych, a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO (przetwarzanie na potrzeby marketingu bezpośredniego) wobec ich przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) jeżeli zatrzymywanie danych narusza przepisy RODO, prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
2. Jednak pomimo żądania Uczestnika dane osobowe mogą nie zostać usunięte w sytuacji gdy są niezbędne:
a) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator (np. na mocy przepisów podatkowych czy rachunkowych),
b) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
1. Każdy Uczestnik ma prawo do ograniczenia przez nas przetwarzania jego danych w następujących przypadkach:
– gdy uważa, jego dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
– gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
– gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale mogą być Uczestnikowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– gdy Uczestnik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
2. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, dane osobowe przetwarzamy następnie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3. W każdym przypadku, gdy ograniczenie przetwarzania danych zostanie uchylone, informujemy o tym osobę, której dane dotyczą.
Prawo do przeniesienia danych
1. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzamy ma prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeśli odbywa się to zgodnie z wymogami RODO.
2. Prawo do przeniesienia danych ma również zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których przetwarzanie po naszej stronie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
3. Uczestnik ma również prawo zażądać od nas, byśmy przesłali jego dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo sprzeciwu
Uczestnik ma możliwość cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Taka możliwość nie wiąże się z żadną opłatą. Ma również prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
1. Jeśli Uczestnik uważa, że jego prawa w odniesieniu do danych osobowych nie są przestrzegane lub w jakikolwiek inny sposób nie spełniamy wymogów RODO lub innych regulacji prawnych, ma prawo do wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
2. Jednocześnie zachęcamy do wcześniejszej próby wyjaśnienia wszelkich wątpliwości bezpośrednio z Administratorem.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI (W TYM PROFILOWANIU)
Nie stosujemy profilowania w rozumieniu RODO – tzn. nie dostosowujemy treści wyświetlanych na stronie www.praktyczneszkolenia.com do preferencji Uczestników w oparciu o ich dane osobowe.

ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE
1. Podczas korzystania przez Uczestnika ze strony www.praktyczneszkolenia.com w urządzeniu końcowym Uczestnika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje przydatne do prawidłowego korzystania z naszej strony internetowej – tzw. pliki cookie. Zapisanie tych plików na urządzeniu Uczestnika umożliwia m. in. zapamiętywanie ostatnio przeglądanych treści, w celu łatwiejszego ich odszukania, itp.
2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Uczestnika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Uczestnika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
3. W trakcie korzystania przez Uczestnika ze strony internetowej www.praktyczneszkolenia.com wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Uczestnika do czasu zamknięcia naszej strony internetowej lub przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Uczestnika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Uczestnika.
4. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:
a) pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej;
b) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Uczestnika. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Uczestnika m. in. Łatwiej będzie odszukać treść przeglądaną wcześniej, a do której chciałby powrócić Uczestnik.
5. Uczestnik musi mieć na uwadze, że najczęściej ustawienia przeglądarki internetowej domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeśli Uczestnik nie zgadza się na zapisywanie tych plików na jego urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie na naszej stronie internetowej usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Uczestnika lub analogicznej sekcji – w zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej.
6. Jeżeli Uczestnik wybierze w ustawieniach przeglądarki swego urządzenia opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookie lub pozostawi tą domyślną opcję niezmienioną, oznacza to, że wyraził zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.