Rok 2022 to przede wszystkim ogromna zmiana w zasadach naliczania wynagrodzeń związana z wprowadzeniem Polskiego Ładu, ale również znaczące zmiany w Kodeksie pracy, które mogą przyprawić pracowników działów HR o ból głowy. W pierwszych dniach lipca wchodzą nowe zmiany w podatkach związane z korektą Polskiego Ładu, 1 sierpnia mija termin wprowadzenia w życie polskich przepisów wdrażających postanowienia dwóch dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy w Unii Europejskiej oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, w międzyczasie w związku z wojną w Ukrainie ogłoszona została specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, regulująca kwestie legalizacji ich pobytu i zatrudniania. Kolejne wyzwania to konieczność stosowania przepisów dotyczących ustalania prawa i wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w okresie przejściowym, tj. na przełomie 2021 i 2022 r..

Aby ułatwić Państwu kompleksowe zapoznanie się ze wszystkimi zmianami w zakresie prawa pracy, wynagrodzeń oraz zasiłków zapraszamy na 1-dniową konferencję:

„Zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach w 2022 roku” w dniu 13 czerwca 2022 roku

Miejsce wydarzenia: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123a

Konferencja pozwoli Państwu na zapoznanie się z bieżącymi i planowanymi zmianami oraz odpowie na pytania, jak interpretować wątpliwości wynikające z nowych regulacji prawnych oraz stanowisk urzędowych wydanych przez resorty.

Program

9:00-9:15 Rejestracja i powitanie uczestników

Panel 1

Jarosław Sawicki 9:15-10:15

„Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 roku”

 • Jak zmiana skali podatkowej wpłynie na rozliczenia wynagrodzeń pracowników?
 • Jak będą wyglądały nowe zasady składnia oświadczeń przez pracowników?
 • Czy po ustaniu zatrudnienia oświadczenia pracownika złożone w okresie zatrudnienia nadal będą wiążące?
 • Jakie będą nowe obowiązki informacyjne dla pracodawców?
 • Na czym ma polegać aktualizacja dotychczas złożonych oświadczeń pracowników – czy oświadczenia pracowników złożone przed 1 lipca 2022 r. będą nadal ważne?
 • Na jakich zasadach będzie rozliczania kwota wolna od opodatkowania – w przypadku umów o pracę i zlecenia?
 • Co się stanie z ulgą dla klasy średniej w świetle nowych przepisów?
 • Kiedy pracownik czy zleceniobiorca może złożyć wniosek o niepobieranie w ogóle zaliczki na podatek dochodowy przez pracodawcę?
 • Jak zmiany w zakresie ulgi dla młodych, dla rodzin wielodzietnych, osób przenoszących rezydencję podatkową, czy pracujących seniorów wpłynął na zasady obliczania zaliczek na podatek od umów i pracę i umów zlecenia?
 • Jak rozliczenia podatkowe rodziców samotnie wychowujących dzieci wpłyną na wysokość zaliczek pobieranych przez pracodawców?
 • Czy nowe przepisy przewidują okres przejściowy na dostosowanie systemów kadrowo-płacowych do nowych regulacji?

Panel 2

Łukasz Prasołek 10:15-11:00

„Zmiany w rodzicielstwie od 1 sierpnia 2022 roku”

 • Na czym będzie polegało zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Na czym będzie polegała elastyczna organizacja czasu pracy?
 • Jakie będą zasady udzielania urlopów opiekuńczych?
 • Czy cudzoziemiec będzie mógł w Polsce skorzystać z urlopu rodzicielskiego na dziecko urodzone za granicą?
 • Czy będzie można nadal odraczać urlop rodzicielski?
 • Czy będzie można wziąć urlop rodzicielski w dniach?
 • Czy będzie możliwe skorzystanie ze skrócenia wymiaru czasu pracy z tytułu uprawnienia do urlopu wychowawczego, a potem wykorzystanie całego urlopu wychowawczego?
 • Jakie zmiany dotkną urlopy ojcowskie?
 • Na czym będą polegały zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14?
 • Na jakich warunkach ma być zatrudniony pracownik wracający do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim?

Panel 3

Przemysław Ciszek 11:15-12:00

„Zatrudnianie obywateli Ukrainy – praktyczne problemy”

 • Czy pracodawcy powinni legalizować pracę obywateli Ukrainy oświadczeniami czy powiadomieniami składanymi w PUP. Jaką obrać strategię?
 • Którzy obywatele Ukrainy nie mogą składać zwykłych wniosków o „kartę pobytu”? Kogo obejmuje zezwolenie na pobyt, o które można wnioskować po 9 miesiącach.
 • Czy przepisy specustawy mają pierwszeństwo przed przepisami anty-covidowymi dotyczącymi legalności pobytu?
 • Jakie możliwości legalizacji pracy i pobytu mają obywatele Ukrainy, którzy 24 lutego byli w Polsce, a jakie wysiedleńcy, którzy przybyli po 23 lutego?
 • Którzy obywatele państw trzecich np. Rosji, Białorusi podlegają pod specustawę?

Panel 4

Piotr Wojciechowski 12:00-12:45

„Praca zdalna – planowane zmiany”

 • Jakie będą rodzaje pracy zdalnej?
 • Jak będzie musiała zostać wdrożona praca zdalna?
 • Czy wprowadzenie pracy zdalnej będzie się wiązało ze zmianami umów o pracę?
 • Na czym będzie polegała praca zdalna okazjonalna?
 • Jakie elementy musi zwierać regulamin pracy zdalnej?
 • Jakie będą zasady kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • Jakie dodatkowe obowiązki z zakresu bhp wiążą się z pracą zdalną?
 • Jakie dodatkowe obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych wiążą się z pracą zdalną?
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów za prąd i internet pracownikom?
 • Jakie prawa będzie miał pracownik wykonujący pracę zdalną?

Przerwa 12.45 – 13.15

Panel 5

Anna Kamińska 13:15-14:00

„Kontrola trzeźwości pracowników i na obecność substancji działających podobnie do alkoholu ”

 • Do czego uprawniony jest pracodawca w aktualnym stanie prawnym?
 • Jakie zmiany szykuje dla nas ustawodawca i kiedy możemy się ich spodziewać?
 • Czy możliwa będzie kontrola prewencyjna i jakie inne rodzaje kontroli będą dopuszczalne?
 • co będziemy musieli uzupełnić regulaminy pracy?
 • Czy wszystkich pracowników będzie można poddawać kontroli prewencyjnej?
 • Jakie zasady przechowywania informacji dot. trzeźwości mają mieć zastosowanie?
 • Na czym będą polegały nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników?
 • Kiedy pracownik nie będzie dopuszczany do pracy i jakie zasady rozliczania tego czasu mają mieć zastosowanie?
 • Kiedy Policja będzie angażowana w badania trzeźwości pracownika?
 • Czy kontrola trzeźwości będzie mogła objąć także zleceniobiorców i kontraktorów?
 • Czym są „środki inne niż alkohol” i jakie nowości w tym zakresie mają się pojawić?

Panel 6

Mirosław Gumularz 14:00-14:45

„Ochrona sygnalistów – polskie założenia”

 • Czym się różni ochrona pracownika od sygnalisty – osoby zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej?
 • Czym się różni ochrona sygnalisty i osób powiązanych z sygnalistą lub pomagających w zgłoszeniu?
 • Jakie prawa ma osoba, której dotyczy zgłoszenie? Czy też jest chroniona przed działaniami odwetowymi?
 • Czy należy spełniać obowiązki informacyjne względem sygnalisty i innych osób?
 • Czy oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem zgłoszeń wewnętrznych powinno nastąpić na piśmie i zostać włączone do akt osobowych?
 • Czy można rozdzielić funkcje przyjmowania zgłoszeń i ich rozpatrywania (podejmowania działań następczych)?
 • Czy osoba, której dotyczy zgłoszenie może poznać dane osobowe sygnalisty?
 • Czy każde zgłoszenie dotyczące mobbingu należy rozpatrywać jako zgłoszenie sygnalisty?
 • Jaki jest status osób przyjmujących i rozpatrujących zgłoszenia? Czy można zmusić pracownika do pełnienia tej funkcji?
 • Jakie są konsekwencje nadużycia przez sygnalistę swoich praw?
 • Czy sygnalista zawsze może zażądać przekazania zgłoszenia ustnie?

Panel 7

Monika Frączek 15:00-16:00

„Obowiązki pracodawców w związku z ustawą o obronie ojczyzny oraz zmiany w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników”

 • Jakie postanowienia będzie się zawierało w treści umowy o pracę po zmianie przepisów? W jaki sposób będzie można wskazać miejsce pracy, w tym w razie pracy zdalnej?
 • Na jakich zasadach będzie się zawierało umowy na okres próbny po zmianie przepisów? Czy będzie można przedłużyć czas trwania umowy na okres próbny?
 • W jakim przypadku strony stosunku pracy będą mogły ponownie zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Co się zmieni w umowach na czas określony?
 • Jakie obowiązki informacyjne trzeba będzie spełnić w związku z zatrudnieniem pracownika? Czy pracującym zdalnie trzeba będzie podawać więcej informacji?
 • Czy będzie można zakazać równoległego zatrudnienia? Czy nadal można będzie zawierać umowy o zakazie konkurencji?
 • Na jakich zasadach i jak często pracownik będzie mógł występować o zmianę warunków zatrudnienia?
 • Jaka jest definicja czynnej służby wojskowej? Jakie okresy służby wojskowej mają wpływ na urlop wypoczynkowy pracownika?
 • Jakie szczególne obowiązki ma pracodawca wobec pracowników powołanych do wojska?
 • Na jakich zasadach trzeba będzie zwalniać pracowników wezwanych w celu wykonania świadczenia osobistego?

Panel 8

Elżbieta Fijor 16:00-16:30

„Zmiany w zasiłkach związane z rodzicielstwem oraz praktyczne problemy wynikające ze zmian w 2022 roku”

 • Jakie zmiany w zasiłkach od 1 sierpnia 2022 r. niesie ustawa o rodzicielstwie pracowników?
 • Kiedy za urlop rodzicielski będzie wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,5%?
 • Jaka wysokość zasiłku przysługiwała będzie w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka?
 • Kiedy i w jakim trybie będzie można wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?
 • Czy gdy ubezpieczony wykorzystał okres zasiłkowy w pełnym wymiarze 182 dnia następnie zawnioskował o urlop bezpłatny w wymiarze 65 dni, a bezpośrednio po urlopie jest niezdolny do pracy z powodu choroby to należy otworzyć nowy okres zasiłkowy?
 • Do jakich świadczeń ma prawo ubezpieczony, który po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego i świadczenia rehabilitacyjnego, powrócił do pracy i ponownie stał się niezdolny do pracy?
 • Czy pracownik który wyczerpał okres zasiłkowy a po upływie 40 dni od powrotu do pracy trafia na kwarantannę może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne?
 • Czy za okres pobytu w szpitalu płatnik wypłaca starą czy nową stawkę zasiłku jeżeli pracownik był niezdolny do pracy na przełomie 2021 i 2022 r.?
 • Czy pracownikowi, który wyczerpał okres zasiłkowy w styczniu 2022 r., wrócił do pracy i w marcu 2022 r. uległ wypadkowi przy pracy przysługuje zasiłek chorobowy, czy świadczenie rehabilitacyjne?
 • Czy pracownik który wyczerpał okres zasiłkowy i po 30 dniach jest chory i ma zwolnienie lekarskie na dwa dni może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne?

Opłaty i terminy

 

UDZIAŁ W WYDARZENIU ONLINE

 

UDZIAŁ W WYDARZENIU STACJONARNIE

Opiekun Konferencji:

Olga Kochanowska

t: 517 952 294

m: o.kochanowska@praktyczneszkolenia.com

Prelegenci

Jarosław Sawicki

Doradca podatkowy oraz doświadczony szkoleniowiec z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych, kwestii związanych z zatrudnieniem oraz delegowaniem pracowników.

Jest jednym z Partnerów Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne Spółka Partnerska, w ramach której doradza krajowym i międzynarodowym spółkom, występuje jako pełnomocnik klientów w kwestiach związanych z podatkami. Wiedzą zdobytą w trakcie świadczenia usług doradczych i prowadzenia sporów administracyjno-sądowych dzieli się z uczestnikami prowadzonych szkoleń, przedstawiając najnowsze praktyki organów podatkowych, ZUS, czy stanowiska sądów administracyjnych. Dzięki temu w trakcie szkoleń uczestnicy uzyskują wskazówki do rozwiązywania własnych problemów na gruncie podatkowym i ubezpieczeniowym.

Jest również autorem szeregu książek o tematyce podatkowo- ubezpieczeniowej.

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek oraz jest wspólnikiem w firmie szkoleniowej Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j.

Jest autorem wielu książek, w tym: „Dokumentacja czasu pracy” (C.H. BECK, 3 wydania) oraz „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach” (C.H. BECK). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 15 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Przemysław Ciszek

jest Partnerem Zarządzającym kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radcą prawnym oraz wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce legalizacji zatrudnienia.

Piotr Wojciechowski

Adwokat, inspektor pracy, wykładowca akademicki, publicysta, ekspert prawa pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy.

W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy.

Obecnie wykłada prawo pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Collegium Humanum, Wyższej Szkole Menadżerskiej, publikuje książki i artykuły prasowe,  oraz uczestniczy w konferencjach tematycznych związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy.

Anna Kamińska

Wspólniczka kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy. Od kilkunastu lat zajmuje się indywidualnym oraz zbiorowym prawem pracy, doradzając polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w tej materii w ich bieżącej działalności, a także w procesach przekształceń kapitałowych. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych, zabezpieczeniem pracodawców przed naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa i działalnością konkurencyjną pracowników, a także przeprowadzaniem audytów (due dilligence) prawnopracowniczych. Ma na koncie wiele publikacji artykułów związanych z tematyką prawa pracy .

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z szeroko rozumianego prawa HR.

Mirosław Gumularz

Radca prawny (GKK Gumularz Kozik), doktor nauk prawych. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem) a także normy ISO/IEC 27701:2019 (zarządzanie prywatnością). Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, publikacji – ochrona danych osobowych w sektorze publicznym a także komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych.

Monika Frączek

Prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym w Wydziale Legislacji i była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie).

Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich prowadzonych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.

Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką książek, autorką artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających (m.in. „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, „Czas pracy od A do Z”, „Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z”, „Urlopy pracownicze od A do Z” ).

Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zakresu czasu pracy, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Elżbieta Fijor

Wieloletnia pracownica Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedstawicielka ZUS-u brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dedykowanych płatnikom składek oraz ubezpieczonym. Uczestniczyła jako ekspertka w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. Współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS, autorka artykułów o tematyce ubezpieczeniowej. Trenerka z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych.