ZUS ogłosił na swojej stronie internetowej konkurs w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Wnioski o  dofinansowanie projektów w ramach Programu można składać od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który między innymi nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, nie zalega z opłacaniem podatków, nie znajduję się w stanie upadłości, lub w trakcie likwidacji czy postępowania upadłościowego, a także nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Więcej szczegółów na stronie https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01