4 marca został opublikowana decyzja wykonawcza Rady UE  nr 2022/382, wprowadzająca tymczasową ochronę dla obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić Ukrainę na skutek wojny. Ochroną objęci zostali obywatele Ukrainy zamieszkujący Ukrainę przed  24 lutego 2022 r., bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich innych niż Ukraina, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali ze statusu uchodźcy lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie oraz członkowie rodzin tych osób. Ponadto obywatele Ukrainy zostali zwolnieni z obowiązku wizowego, i po wjeździe na terytorium Unii mają prawo przemieszczać się swobodnie w obrębie tego terytorium przez 90 dni.

Treść decyzji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC