Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z 9 marca 2023 (Dz.U. z 2023 r, poz. 641) pracownik, który przed wejściem w życie nowych przepisów złożył wniosek o urlop rodzicielski, ale go nie rozpoczął, może skorzystać z niego na nowych przepisach, ale pod warunkiem ponownego złożenia wniosku pracodawcy. Zgodnie a artykułem 30 i 31 ustawy z 9 marca 2023 roku to na pracodawcy spoczywa obowiązek niezwłocznego zwrócenia pracownikowi starego wniosku w celu jego zmiany. Jeżeli pracownik takiego wniosku nie złoży pracodawcy w terminie 7 dni, to będzie korzystał z urlopu na starych zasadach.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  z 18 kwietnia 2023 roku jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązku zwrotu wniosku pracownikowi, to może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 000 do 30 000 PLN za naruszenie przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem.

By uniknąć sytuacji, w której po zwrocie starego wniosku (i usunięciu go z akt osobowych pracownika) pracownik nie złoży nowego wniosku pracodawca – zgodnie w wyjaśnieniami resortu – powinien sporządzić i przekazać pracownikowi kopię starego wniosku, zachowując oryginał do czasu wpływu nowego wniosku, a następnie stary wniosek zniszczyć i zastąpić go w aktach osobowych nowym.