Niektóre z przepisów opublikowanej 3 września w Dzienniku Ustaw ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz. 1621) zaczęły obowiązywać już od 18 września. Są to między innymi:

– rozszerzony został krąg osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – podlegają mu osoby współpracujące z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, tj. z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start;

– wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS lub  zbycia wszystkich udziałów w spółce;

– wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – w okresie od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce;

– odsetek nza zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 28 zł);

Z całością ustawy można zapoznać się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000162101.pdf