Pracownik delegowany a ubezpieczenie społeczne

27 maja, 2022|

Sąd Najwyższy w wyroku z 27 maja 2021 r. (II USKP 46/21) orzekł, że pracownik delegowany musi być ubezpieczony, gdyż reguły koordynacji zabezpieczenia społecznego nie pozwalają na sytuację, w której zatrudniony nie podlega ubezpieczeniom społecznym [...]

Nowa ewidencja czasu pracy kierowców

26 maja, 2022|

Od 29 maja wchodzi w życie ostatnia część nowych rozwiązań dotycząca ewidencji czasu pracy kierowców, związana z wdrażaniem unijnego pakietu mobilności. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy o [...]

Krajowy Program Reform 2022/2023

24 maja, 2022|

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do przedłożenia Komisji Europejskiej z końcem kwietnia 2022 r. planu zmian w obszarze gospodarczym i społecznym. Polski Krajowy Program Reform 2022/2023 przewiduje, że umowy zlecenia zostaną w pełni oskładkowane [...]

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – I rata do 31 maja

23 maja, 2022|

Obowiązek przekazania I raty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń dotyczy pracodawców, którzy prowadzili go w 2022 roku. Muszą oni przekazać na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pierwszą ratę naliczonych odpisów, w terminie do 31 maja. [...]

Wniosek o świadczenie postojowe

20 maja, 2022|

W ciągu trzech miesięcy od zniesienia stanu epidemii (co nastąpiło 16 maja 2022 roku)  przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć wnioski o świadczenie postojowe, jeśli spełniają odpowiednie warunki i wcześniej tego nie zrobili. [...]

Zmiany w wysokości diet delegacji krajowej

18 maja, 2022|

Zgodnie z opublikowanym 11 maja 2022 projektem rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dieta za dobę podróży służbowej w kraju podniesiona zostanie z 30 do 38 złotych. Pieniądze te przeznaczone są na pokrycie zwiększonych kosztów [...]

Stan zagrożenia epidemicznego – ile przepisów prawa pracy pozostaje?

17 maja, 2022|

Ogłoszony 16 maja koniec stanu epidemii nie zmienia wiele w przepisach prawa pracy. Nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, który podtrzymuje dotychczasowe przepisy które dotyczą m.in. wykonywania pracy zdalnej, kierowania pracowników na zaległy urlop i na [...]

Zniesienie stanu epidemii

16 maja, 2022|

Od dzisiaj rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 maja 2022 (DZ.U. poz 1025) w Polsce został zniesiony stan epidemii, który został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w [...]

Ustawa Niskie Podatki przyjęta przez Sejm

13 maja, 2022|

12 maja sejm przyjął ustawę Polski Ład 2.0, funkcjonującą pod nazwą Niskie Podatki. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Główne założenia ustawy to: Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. [...]

Kierowcy w przewozach międzynarodowych a diety krajowe.

12 maja, 2022|

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi po 2 lutego 2022 roku zmieniono definicję podróży służbowej, wynikającej z ustawy o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 – definicja ta powiązana została bowiem wyłącznie z krajowymi przewozami drogowymi. [...]

Konkurs ZUS – dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

5 maja, 2022|

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił pod koniec kwietnia kolejną edycję konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. W konkursie mogą wziąć udział płatnicy składek, którzy nie zalegają z opłatami składek [...]

Płaca minimalna – dwukrotna waloryzacja w 2023 roku

4 maja, 2022|

Minister rodziny i polityki społecznej zapowiedziała, że w 2023 roku płaca minimalna zostanie zwaloryzowana dwukrotnie, co wynika z ustawowych gwarancji mówiących, że jeżeli wskaźnik inflacji przekroczy 5 procent to płaca minimalna jest podwyższana dwukrotnie (art. [...]

Umowa w ramach robót publicznych nie jest umową na czas określony

28 kwietnia, 2022|

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690) roboty publiczne to zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres nie przekraczający 12 miesięcy, przy wykonywaniu prac organizowanych między innymi [...]

Rezydencję podatkową obywateli Ukrainy ustala się na podstawie oświadczeń

27 kwietnia, 2022|

Ministerstwo Finansów poinformowało, że obywatel Ukrainy, będący polskim podatnikiem może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie. Art. 3 ust. 1a ustawy o PIT mówi, że [...]

Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy wiąże pracodawcę

26 kwietnia, 2022|

Państwowa inspekcja pracy przeprowadziła kontrolę w sprawie pracodawcy, który odmówił pracownikowi wypłacenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Swoje działanie uzasadniał podejrzeniami o chęć uzyskania przez pracownika nienależnych świadczeń – pracownik zachorował [...]

Zasiłek opiekuńczy dla opiekunów tymczasowych dzieci z Ukrainy

25 kwietnia, 2022|

Osoby mające status opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy mają prawo do zasiłku opiekuńczego na takich samych warunkach, jak zasiłek opiekuńczy na dzieci i członków rodziny osób ubezpieczonych, na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej z dnia [...]

Pełnomocnik a dostęp do danych osobowych w świetle RODO

22 kwietnia, 2022|

Czy możliwe jest realizowanie wniosków dotyczących prawa dostępu do danych osobowych składanych przez pełnomocników osób, których dane dotyczą? Odpowiadając na to pytanie UODO przytacza motyw 63 RODO: „Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo dostępu do [...]

Nowe przepisy dla zawodowych kierowców

20 kwietnia, 2022|

Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego został skierowany do konsultacji publicznych. Wydanie ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnej dyrektywy, która stanowi jeden z elementów tzw. Pakietu Mobilności. [...]

Nowelizacja specustawy ukraińskiej już w Dzienniku Ustaw

19 kwietnia, 2022|

Dzięki nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  obywatele Białorusi, którzy uciekli przed wojną z terytorium Ukrainy, będą mieli możliwość otrzymania wizy humanitarnej. Odmowa wydania tej wizy możliwa będzie na zasadach ogólnych. Nowe przepisy pozwolą również [...]

Spokojnych Świąt!

14 kwietnia, 2022|

Zdrowych i spokojnych Świąt życzy Zespół Praktycznych Szkoleń