Ustawa o sygnalistach przegłosowana przez Sejm

23 maja, 2024|

Ustawa o sygnalistach przegłosowana. Na posiedzeniu w dniu 23 maja br. Sejm przegłosował ustawę o sygnalistach implementującą dyrektywę PE i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Wcześniej posłowie przegłosowali siedem poprawek do [...]

Nowe przepisy o czasie pracy kierowców

22 maja, 2024|

Nowe przepisy zmieniające czas pracy kierowców wchodzą w życie 22 maja 2024 roku. Rozporządzenie UE 2024/1258, opublikowane przez Parlament Europejski w dniu 2 maja 2024 roku jest nowelizacją przepisów unijnego rozporządzenia nr 561/2006 w sprawie [...]

Wzrost dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

21 maja, 2024|

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (nr UD55). Głównym celem projektu jest podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia [...]

Kara UODO za zgubienie pendrive z danymi osobowymi

20 maja, 2024|

Prezes UODO nałożył 240 tysięcy złotych kary na firmę. której pracownik zgubił pendrive z danymi osobowymi pracownika. Na nośniku, oprócz  niezaszyfrowanych plików zawierających dane osobowe innego pracownika, a mianowicie imię i nazwisko, adres, obywatelstwo, płeć, [...]

Dodatek za rozłąkę w podstawie do ubezpieczeń społecznych

17 maja, 2024|

W wydanej w dniu 15 stycznia 2024 roku interpretacji (DI/200000/43/4/2024) Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że dodatek za rozłąkę wypłacany Pracownikom, którzy zostali tymczasowo oddelegowani w inne miejsce wykonywania pracy niż wskazane w umowie  w wysokości [...]

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy czy mobbing?

16 maja, 2024|

W postanowieniu z 14 lutego 2024 r., (sygn. akt II PSK 11/23) Sąd Najwyższy wskazał, że samo poczucie pracownika, że podejmowane wobec niego działania i zachowania mają charakter mobbingu nie jest wystarczającą podstawą do jego [...]

Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

15 maja, 2024|

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, ułatwiający dostęp cudzoziemców do rynku pracy. Projekt ten jest uwzględniony w jednym z kamieni milowych w Krajowym [...]

Termin dostosowania stanowisk pracy do przepisów BHP

13 maja, 2024|

W najbliższy piątek 17 maja br. upływa półroczny okres przejściowy na dostosowanie istniejących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do nowych przepisów BHP. Przepisy nowelizujące Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 [...]

Prace Sejmu nad kolejnymi ustawami

10 maja, 2024|

W trakcie obrad Sejmu w dniach 8-9 maja 2024 Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą dla przedsiębiorców urlop od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc [...]

Przetwarzanie danych z badania trzeźwości – stanowisko UODO

9 maja, 2024|

Od lutego 2023 roku przepisy Kodeksu pracy pozwalają pracodawcy na przeprowadzanie kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność innych substancji działających podobnie jak alkohol. W związku z tym akta osobowe również uległy zmianie, gdyż powstała nowa [...]

Depresja pracownika – jakie kroki może podjąć Pracodawca?

8 maja, 2024|

W sytuacji, gdy pracodawca zaobserwuje u swojego pracownika obniżony poziom wydajności pracy, niski poziom koncentracji czy też wycofanie ze środowiska pracowniczego powinien bliżej im się przyjrzeć. Jednakże przepisy prawa pracy nie wskazują jasno, jak ma [...]

Wzrost płacy minimalnej w 2025 roku

7 maja, 2024|

W 2025 roku płaca minimalna wzrośnie, ale tylko jednokrotnie, od 1 stycznia 2025 roku. Zgodnie ze wskazaniami ekonomistów z Federacji Przedsiębiorców Polskich, płaca minimalna w przyszłym roku może wzrosnąć do kwoty 4 510,99 zł zaś [...]

Projekt unijnej dyrektywy o stażystach

6 maja, 2024|

Komisja Europejska 20 marca 2024 roku opublikowała projekt dyrektywy w sprawie poprawy i egzekwowania warunków pracy stażystów oraz zwalczania regularnych stosunków pracy pod przykrywką staży. Zgodnie z zapowiedziami Komisji celem wdrożenia dyrektywy ma być przed [...]

Mediacje w sprawach prawa pracy obowiązkowe?

30 kwietnia, 2024|

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii znalazła się propozycja, by sprawy z zakresu prawa pracy [...]

Projekt ustawy o rynku pracy

29 kwietnia, 2024|

W ramach projektu nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia Rząd szykuje zmiany mające na celu usprawnienie w działaniach publicznych służb zatrudnienia, tak by dostosować je do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Projekt ma [...]

Szkolenie BHP pracownika tymczasowego

26 kwietnia, 2024|

Czy w przypadku, gdy pracodawca, zatrudniający pracownika tymczasowego zatrudnił go bezpośrednio w firmie konieczne jest przeprowadzenie nowego szkolenia wstępnego bhp, w tym instruktażu stanowiskowego? Zakres obowiązków pracownika nie będzie ulegał zmianie i pracownik będzie wykonywał [...]

Pierwsze przydziały mobilizacyjne dla pracowników

25 kwietnia, 2024|

W ramach przygotowań obronnych, zgodnie z przepisami ustawy o obronie Ojczyzny określone grupy zawodowe są mobilizowane do udziału w ćwiczeniach wojskowych. Pierwsze wezwania trafiły już do specjalistów kluczowych dla armii sektorów, czyli IT, w tym [...]

Projekt regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów

24 kwietnia, 2024|

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, mający na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych przepisów pod kątem ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub [...]

Udzielanie urlopu pracownikowi z niepełnosprawnością

23 kwietnia, 2024|

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracownik legitymujący się niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.  [...]

Wynagrodzenie dla powołanego do zawodowej służby wojskowej

22 kwietnia, 2024|

Zgodnie z art. 189 ust 1 Ustawy o obronie Ojczyzny (Dz.U z 2024 r. poz 248) pracownik, który został powołany do pełnienia zawodowej służby wojskowej ma prawo do wynagrodzenia pobieranego od pracodawcy do końca miesiąca [...]

Ustawa o sygnalistach już w Sejmie

18 kwietnia, 2024|

W środę, 17 kwietnia projekt ustawy o ochronie sygnalistów trafił do Sejmu, czyli ponad dwa lata po terminie, w którym Polska miała obowiązek wdrożyć  do porządku krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z [...]

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych

17 kwietnia, 2024|

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (nr druku: UC34). Głównym celem projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ma być [...]

Nowelizacja specustawy ukraińskiej już na stronach RCL

16 kwietnia, 2024|

W dniu 29 marca 2024 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt został 5 kwietnia opublikowany na stronach [...]

Ozusowanie umów cywilnoprawnych coraz bliżej?

15 kwietnia, 2024|

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad przygotowaniem projektu ustawy, która umożliwi objęcie ubezpieczeniami społecznymi umów cywilnoprawnych. W obecnym stanie prawnym zleceniobiorca, który ma inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub [...]