Zgodnie z art. 1823 par. 1 Kodeksu pracy ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia; urlop może wykorzystać w jednej części lub w nie więcej niż w dwóch częściach i nie krótszych niż tydzień każda. Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio m.in. art. 181 Kodeksu pracy, który pozwala na przerwanie tego urlopu na czas hospitalizacji dziecka, ale nie ma takiej możliwości w przypadku hospitalizacji pracownika.  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zgodziło się z powyższym, odpowiadając, że “zasady i warunki udzielania i wykorzystywania urlopu ojcowskiego, a także prawne możliwości przesunięcia ustalonego terminu urlopu oraz przerwania urlopu z możliwością późniejszego wykorzystania pozostałej jego części określa art. 1823 Kodeksu pracy. (…) okolicznością uzasadniającą przerwanie trwającego urlopu ojcowskiego z możliwością wykorzystania pozostałej jego części w terminie późniejszym jest hospitalizacja dziecka pracownika. (…)Jeżeli natomiast obiektywne okoliczności uniemożliwiające korzystanie z urlopu, ojcowskiego, lub z jego określonej w Kodeksie pracy części (vide: art. 1823 § 11 i art. 1823 § 3 K.p. in fine) wystąpiłyby przed ustalonym terminem jego wykorzystania, to w ocenie resortu, nie ma przeszkód prawnych aby pracownik porozumiał się z pracodawcą w sprawie ewentualnej zmiany/ /przesunięcia tego terminu na czas późniejszy, z zachowaniem kodeksowego terminu na wykorzystanie tego urlopu.