Od 1 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2140 ze zm.), która wprowadziła zmiany w zakresie podwyższenia wieku dziecka przyjętego na wychowanie, uprawniającego do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Wiek dziecka adopcyjnego został podniesiony  odpowiednio z 7 lat oraz 10 lat (w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolonym) do 14. roku życia. Zgodnie z przepisami przejściowymi pracownik, który 1 lutego 2023 r. już korzysta z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego na dotychczasowych zasadach, ma prawo do korzystania z tych urlopów na nowych zasadach.

Powstaje natomiast pytanie czy pracownicy, która przed 1 lutego 2023 r. przyjęła na wychowanie dwoje dzieci jednocześnie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie ich przysposobienia również przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, a następnie urlop rodzicielski na nowych zasadach pomimo iż jedno z dzieci w styczniu 2023 r., tj. przed wejściem w życie nowych przepisów, ukończyło 7 lat?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z 16 stycznia 2023 roku pracownica, która przed dniem 31 stycznia 2023 r. przyjęła na wychowanie dwoje dzieci jednocześnie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie ich przysposobienia będzie uprawniona do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i następnie urlopu rodzicielskiego na dwoje dzieci na nowych zasadach.

„(…) W przypadku przyjęcia dwójki dzieci pracownik będzie miał prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przez okres od dnia wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka do dnia upływu 31 tygodni – nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Następnie pracownik będzie mógł korzystać z urlopu rodzicielskiego. (…)”.