W czerwcu trafił do sejmu poselski projekt zmian w Kodeksie pracy wprowadzających urlop rodzinny, który miałby być przeznaczony na opiekę nad najbliższym dorosłym członkiem rodziny ze względu na stan jego zdrowia. Urlop obejmowałby również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, dając im możliwość czasowego jej zawieszenia w formie urlopu.

Skorzystać z urlopu mogłyby osoby zatrudnione przez minimum 6 miesięcy (okres obejmowałby także zatrudnienie u poprzednich pracodawców) oraz prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy.

Za czas przebywania na urlopie rodzinnym przysługiwałby zasiłek wypłacany przez ZUS w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a za osobę korzystającą z urlopu rodzinnego odprowadzane byłyby składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawę ich wymiaru będzie stanowić kwota 80 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Z projektem można zapoznać się klikając w link: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1321