30 września mija termin przekazywania do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy. W ciągu roku kalendarzowego są dwa terminy przekazania odpisu na ZFŚS –  pierwszy to 31 maja 2021 r, do którego należy przekazać 75% kwoty odpisów podstawowych. Drugi termin przypada na 30 września 2021 r. i wówczas przekazuje się na rachunek Funduszu pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające (np. na emerytów i rencistów – byłych pracowników, pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym).

Ustawę o ZFŚS można pobrać pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000746