1 marca 2021 r. Ministerstwa Zdrowia przekazało nam stanowisko odnośnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 2234) w kontekście aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Resort poinformował, że w każdej sytuacji zagrożenia zawodowego, a zwłaszcza w sytuacji zagrożenia koronawirusem, każdy pracodawca powinien dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego uwzględniając sytuację panującą w kierowanym przez niego zakładzie pracy. Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn zm.) pracodawca powinien podjąć działania chroniące pracowników przed kontaktem m.in. z wirusem SARS-CoV-2, bo jego obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie BHP.

Zakłady pracy, w których pracownicy są zawodowo narażeni na wirusa SARS-CoV-2 mają , 30-dniowy termin na aktualizację oceny ryzyka zawodowego, bez względu na to, czy wcześniej wykazywano narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne czy też nie.

Całość odpowiedzi Ministerstwa:

DZP odp. 01.03