16 grudnia 2020 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz 2255). Wprowadza ona między innymi zmiany w terminach wykonania badań okresowych pracowników oraz przedłużenia ważności badań wstępnych i kontrolnych (art. 12a), a dokładnie:

  • przedłużenie dotychczasowego 60-dniowego terminu na wykonanie zawieszonych czasowo badań okresowych pracowników do 180 dni po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemii,
  • przedłużenie ważności orzeczenia z badań wstępnych i kontrolnych wydanego przez lekarza innego niż profilaktyk z 30 dni do 180 dni po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemii,
  • rezygnację z badań wstępnych w razie zatrudnienia na stanowisku administracyjno – biurowym pracownika, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie w sytuacji, gdy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy (ale tylko w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego), oraz
  • wydłużenie dotychczasowego 30-dniowego terminu do 180 dni na rezygnację z badań wstępnych przy zatrudnieniu na stanowisko inne niż administracyjno – biurowe nowego pracownika lub dotychczasowego pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie w sytuacji gdy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy (ale tylko w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego).

Powyższy zapis daje pracodawcom możliwość pominięcia w okresie pandemii kierowania na badania wstępne kandydatów na pracownika administracyjno – biurowego, jeśli osoby te mają ważne badania profilaktyczne na identycznym lub podobnym stanowisku, na jakie aplikują. Obowiązkiem pracodawcy będzie tylko porównanie czy warunki pracy opisane w skierowaniu na badania są takie same, jak warunki pracy, w jakich pracownik ma być zatrudniony. Długość przerwy w zatrudnieniu  nie ma przy tym znaczenia. Czyli przykładowo pracownik administracyjny w momencie odejścia z pracy ma badania lekarskie ważne jeszcze przez 2 lata. Po rocznej przerwie aplikuje w trakcie pandemii na to samo stanowisko, i na mocy nowych przepisów nie musi być kierowany na badania wstępne.

W przypadku osób zatrudnianych na innych stanowiskach niż administracyjno – biurowe maksymalnie 180 dni  może wynosić przerwa w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy, aby nie było konieczności wykonywania badań wstępnych w przypadku aktualności dotychczasowych badań. Tyle samo może wynosić przerwa w zatrudnieniu pomiędzy poprzednim zakładem pracy a nowym, oczywiście gdy warunki zatrudnienia są takie same, a badanie nadal aktualne.

Tekst ustawy znajduje się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000225501.pdf