Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie spółki, która wysłała e-mail do klienta z informacją o odejściu z pracy jednego z jej pracowników. Pracownik złożył skargę do UODO na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych przez byłego pracodawcę, uzasadniając, że działanie pracodawcy postawiło go w negatywnym świetle w oczach klienta. Pracodawca, który wysłał wiadomość mailową zawierającą imię i nazwisko pracownika oraz informację o jego rezygnacji z pracy tłumaczył, że wiadomość została wysłana w celu zabezpieczenia ciągłości pracy spółki. UODO udzielił spółce upomnienia, co dla pracownika okazało się niewystarczające i sprawa trafiła do WSA.

Sąd oddalił skargę uznając, że spółka miała prawnie uzasadniony interes w powiadomieniu współpracowników skarżącego o jego odejściu z pracy, a udzielenie przez UODO jedynie upomnienia było adekwatne do przewinienia. Zgodnie z motywem 148 preambuły RODO, środek ten jest stosowany w sytuacji gdy naruszenie przepisów nie jest poważne. Spółka zareagowała natychmiast po ustaleniu, że doszło do naruszenia, a wiadomość została niezwłocznie usunięta przez osobę, która nie powinna być jej adresatem.

Wyrok WSA sygn. akt II SA/Wa 1724/21