UODO odpowiada na swojej stronie na pytanie, czy pracownicy działu kadr urzędu gminy mogą przetwarzać dane osobowe z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, i czy pomiędzy daną gminą a wójtem (burmistrzem, prezydentem) powinna zostać podpisana umowa powierzenia lub porozumienie o współadministrowaniu?

Urząd potwierdza, że pracownik działu kadr urzędu gminy może przetwarzać dane osobowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym danych dotyczących ich wynagrodzenia, na polecenie administratora – wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, jest też kierownikiem urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu, w tym pracowników działu kadr. Artykuł 30 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 11a ust. 3  wskazuje, że do ustawowych zadań własnych wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy, m.in. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że wójt/burmistrz/prezydent realizuje konkretne czynności z zakresu prawa pracy, i mimo, że administratorem przetwarzanych danych osobowych kierownika danej jednostki organizacyjnej jest ta jednostka jako pracodawca, ale także wójt (burmistrz, prezydent miasta), niebędący pracodawcą, jako upoważniony za tego pracodawcę do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Z całością informacji można zapoznać się na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/225/1937