W stanowisku z 3 grudnia 2020 roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zajęło się również kwestiami pracy pozanormatywnej kadry kierowniczej, która zgodnie z art. 1514 k.p. nie ma prawa do wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe. W swoim stanowisku MRPIT przyjęło, że brak prawa do wynagrodzenia za nadgodziny oznacza również brak prawa do czasu wolnego od pracy z tego tytułu, gdyż jest to inna forma rekompensaty pracy nadliczbowej. Pracownik zarządzający, o którym mowa w tym przepisie, ma natomiast prawo do wynagrodzenia, dodatku lub odbioru dnia wolnego, jeżeli pracę w godzinach nadliczbowych wykonywał w niedzielę lub w święto.

Drugim wątkiem poruszonym w stanowisku jest możliwość nieewidencjonowania nadgodzin w stosunku do kadry kierowniczej, skoro z omówionych powyżej przepisów wynika, że nie mają oni prawa zarówno do wynagrodzenia z tego tytułu, jak i czasu wolnego od pracy. Według wyjaśnień Ministerstwa pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników zarządzających zakładem pracy. Jednak z uwagi na to, że praca nadliczbowa jest uzależniona od godzin pracy w danym dniu (których nie zamieszcza się w ewidencji) to w ewidencji nie zawiera się informacji o ilości godzin nadliczbowych. Pracodawca natomiast nie jest zwolniony z obowiązku zamieszczania w karcie ewidencji czasu pracy informacji o zdarzeniach takich jak np. praca w dni wolne, urlopy, zwolnienia od pracy, nieobecności.