Osobom, które straciły pracę w związku z koronawirusem, przyznano prawo do dodatków solidarnościowych na mocy ustawy z 19 czerwca 2020 r. Dodatek nie jest przyznawany decyzją ZUS i w związku z tym dowodem potwierdzającym okres jego pobierania będzie tylko informacja wydrukowana z PUE ZUS ubezpieczonego. Powyższe zostało potwierdzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 14 lipca 2020. Resort podpowiada przy tym, że w okresie obowiązywania specustawy związanej z koronawirusem taki wydruk, potwierdzający dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym ZUS jest dokumentem zrównanym mocą z dokumentem wydanym przez ZUS. W stanowisku z dnia 10 lipca 2020 UODO potwierdził, że wydruk ten może  być przechowywany w części B akt osobowych, i należy go uznać za dokument potwierdzający staż pracownika wliczany do innych uprawnień wynikających ze stosunku pracy.