W czwartek 4 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę autorstwa Prezydenta RP o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ustawa została przesłana do Senatu, który będzie nad nią pracował w tym tygodniu.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał osobom, które w 2020 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz, z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem, lub której umowa o pracę po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie – z wyjątkiem bezrobotnego – która nie podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniom społecznym rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wysokość dodatku wynosi 1.400,00 zł miesięcznie i jest przyznawana na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożonym wniosek o przyznanie dodatku solidarnościowego. Jednocześnie Rada Ministrów uzyskała uprawnienie do przedłużenia tego okresu w drodze rozporządzenia. Dodatek będzie wypłacał ZUS na wniosek złożony przez osobę uprawnioną do dodatku. Wypłata dodatku będzie możliwa jedynie w formie bezgotówkowej.

Pobieranie dodatku solidarnościowego będzie tytułem do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, zaś podstawą wymiaru składek będzie kwota dodatku. Składki na ww. ubezpieczenia będą w całości finansowane ze środków Budżetu Państwa za pośrednictwem ZUS. Dodatek nie będzie jednak podlegał opodatkowaniu, gdyż nowa ustawa przewiduje zwolnienie dodatku od opodatkowania.