Od  1 do 20 września 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1489) ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicom dzieci do lat 8. Warunkiem otrzymania zasiłku jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu koronawirusa żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania koronawirusa (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu)
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub brak możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu koronawirusa

Od 1 do 20 września 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powyższych powodów przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dla osób do lat 24 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie uległy zmianom.

Pełne informacje na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-1-wrzesnia/3541264