Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 286; https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/286 ) przedłużony został do dnia 28 lutego 2021 okres przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 w sytuacji gdy placówka edukacyjna do której uczęszcza dziecko została zamknięta z powodu COVID-19, gdy placówka nie może zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii, lub gdy brak jest możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna nad dzieckiem.

Zasiłek dotyczy także ubezpieczonych  rodziców lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-28-lutego-2021-r_/3653466