Okres przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów o kolejne 14 dni, do 26 lipca 2020. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego życia w dwóch przypadkach:

  • zamknięcia z powodu koronawirusa placówki (żłobek, przedszkole etc.), do której uczęszcza dziecko
  • gdy mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka,

Dodatkowy zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają również ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza pełnoletnia osoba niepełnosprawna.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.