Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się 7 czerwca informacja o przysługującym rodzicom dodatkowym zasiłku opiekuńczym za okres od 25 maja 2020 do 28 czerwca 2020 r. Prawo ubiegania się o zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasady występowania  o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie zmieniły się, tak samo jak wzór oświadczenia do uzyskania zasiłku.

Mimo, że proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony (ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw została skierowana do Senatu) rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego zarówno do ZUS, jak i do płatników składek (pracodawców, zleceniodawców). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony przez ZUS lub płatnika składek po wejściu w życie ustawy.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/2587206