Do 8 lipca 2022 roku można składać wnioski w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Jak przypomina ZUS, budżet konkursu wynosi aż 90 mln zł, czyli o 15 mln zł więcej niż w ubiegłej edycji, a dofinansowanie może pokryć do 80% szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

Konkurs skierowany jest do aktywnych przedsiębiorców niezalegających z opłacaniem składek i podatków, oraz niekorzystających z dofinansowania ZUS przez ostatnie trzy lata. Uczestnik konkursu nie może znajdować się w stanie upadłości, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub układowego z wierzycielem, ani znajdować się pod zarządem komisarycznym. Najlepsze projekty wybrane zostaną przez ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Więcej informacji, a także wszystkie niezbędne dokumenty, dostępne są pod adresem: https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01