Stan zagrożenia epidemicznego został na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia odwołany z dniem 1 lipca 2023 roku. Oznacza to między innymi, że od 31 lipca 2023 roku przestaną obowiązywać rozwiązania dla cudzoziemców zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dotychczas, na mocy przepisów ww. ustawy dokumenty pobytowe cudzoziemców przedłużały się automatycznie, zgodnie z art. 15z.1:

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Z dniem 1 sierpnia 2023 r. cudzoziemcy, którzy przebywali na terytorium Polski na podstawie m.in. przedłużonej wizy, zezwolenia na pobyt czy w związku z przedłużonymi terminami opuszczenia terytorium Polski wynikającymi ustawy o cudzoziemcach tracą prawo do dalszego legalnego pobytu na terytorium kraju. By uniknąć wszczęcia procedur powrotowych muszą przedłużyć dokumenty uprawniające do legalnego pobytu, bądź powrócić do swojego kraju.

Nie dotyczy to obywateli Ukrainy.