Projekt ustawy o aktywności zawodowej, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza miedzy innymi nową formę pomocy finansowej, która umożliwi tworzenie stanowisk pracy zdalnej w małych i średnich miejscowościach znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji demograficznej i gospodarczej, zagrożonych marginalizacją. Warunkiem koniecznym do spełnienia po otrzymaniu dofinansowania jest utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

O wsparcie finansowe na stworzenie stanowisk pracy zdalnej mogliby starać się przedsiębiorcy dla trzech grup osób bezrobotnych, zamieszkujących tereny spełniające warunki do wystąpienia o pomoc:

  • Osoby poniżej 30. roku życia;
  • Osoby, które ukończyły nie więcej niż 40 lat i są w początkowych fazach rozwoju rodziny, tzn. weszły w związek małżeński lub są rodzicami;
  • Osoby sprawujące opiekę nad osoba zależną.

Pracodawca, występujący o przyznanie takiego grantu powinien zawrzeć umowę ze starostą, a przyznane wsparcie to maksymalnie dwukrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2023 roku.

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych, a można zapoznać się z nim na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364850/katalog/12917052#12917052