Zgodnie z przyjętą 22 listopada 2022 roku dyrektywą Parlamentu Europejskiego do 2026 roku kobiety powinny zajmować przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych w spółkach giełdowych Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa nie obejmuje małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 osób.

Procedury selekcji mają być przejrzyste, a spółki będą zobowiązane raz do roku publkować na stronach internetowych informavje o strukturze płci w organach. W sytuacji, gdy zakładane progi zatrudnienia nie zostaną osiągnięte, spółki będą zobowiazane do przedstawienia planów gwarantujących realizację celów. Jednocześnie podstawą selekcji kandydatów muszą być nadal kryteria merytoryczne.

Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 7 grudnia 2022 i weszła w życie 20 dni po jej opublikowaniu. Państwa członkowskie mają 2 lata na wdrożenie jej zapisów.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2381&qid=1672824509614