Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Delegowanie pracowników w ramach Unii Europejskiej – minimalne warunki delegowania, podatki, ubezpieczenia

23 maja | 09:00 24 maja | 14:00

Szkolenie kompleksowo obejmie zmiany od 30 lipca 2020 r. i konsekwencje tych zmian. Trenerzy omówią przepisy prawne, praktyczne problemy i najnowsze orzecznictwo mające istotny wpływ na delegowanie pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem delegowania pracowników – cudzoziemców (spoza UE, w tym obywateli Ukrainy, Mołdawii, Białorusi).


Kiedy?
23-24 maja 2024 r., godziny: 09:00 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

DZIEŃ 1

Prawidłowe delegowanie według prawa Unii Europejskiego i prawa państw oddelegowania (w szczególności Niemcy, Francja, Belgia, Holandia)

 • Jakie są podstawy prawne delegowania pracowników?
 • Kim właściwie jest pracownik delegowany?
 • Na jaki czas możliwe jest delegowanie po zmianach od 30 lipca 2020 r.?
 • Kiedy (od)delegowanie, a kiedy podróż służbowa?
 • W jakiej walucie ma być wypłacane wynagrodzenie i po jakim kursie?
 • Na jakich warunkach można delegować obywateli państw trzecich (np. Ukrainy)?
 • Analiza sytuacji pobytowych vs delegowanie
 • Przedłużanie okresu delegowania

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

 • Jakie są warunki zatrudnienia pracowników delegowanych?
 • Jak prawidłowo naliczać wynagrodzenia pracowników delegowanych?
 • Jak rozliczyć niewykorzystany urlop, do którego pracownik nabył prawo w okresie oddelegowania za granicę?
 • Jakie są zasady rozliczania czasu pracy pracowników delegowanych?
 • Jaki wpływ na warunki zatrudnienia ma zasada korzystności?
 • Jakie znaczenie ma zmiana z „minimalnych stawek płacy” na „wynagrodzenie”?
 • Jakie są warunki zatrudnienia pracownika delegowanego na okres dłuższy niż 12 miesięcy?
 • Które przepisy regulują nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem delegowanym?
 • Skąd uzyskać wiedzę o warunkach zatrudnienia w tzw. państwach przyjmujących?

Obowiązki pracodawców delegujących

 • O czym należy pamiętać delegując pracowników?
 • W jakim zakresie umowa o pracę z pracownikiem delegowanym powinna być dostosowana z przepisami państwa oddelegowania pracownika?
 • Jakie pracodawca ma obowiązki informacyjne przy delegowaniu?
 • Czy pracodawca ma obowiązek dofinansować pracownikowi koszty dojazdu do pracy?
 • Jak traktować przyjazd do Polski osób delegowanych?
 • Jakie obowiązki z zakresu BHP spoczywają na pracodawcy delegującym?
 • Do jakich rejestrów winien być zgłoszony pracownik delegowany? (np. LIMOSA w Belgii, SIPSI we Francji)
 • Jakie są inne wymogi administracyjne wobec pracodawcy delegującego?

DZIEŃ 2

Zasady ustalania miejsca opodatkowania osób delegowanych za granicę

 • pojęcie rezydencji podatkowej w świetle definicji w ustawie o PIT oraz w umowach
  o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie ramowej umowy OECD
  • zasady ustalania rezydencji podatkowej,
  • podwójna rezydencja i metody jej eliminacji,
  • certyfikat rezydencji – kiedy o niego wystąpić i w jaki sposób go wykorzystać.
 • reguła 183 dni – od kiedy delegowany pracownik płaci podatki za granicą
 • krótkotrwałe delegowanie – sytuacje, gdy dochody delegowanych pracowników podlegają opodatkowaniu w Polsce pomimo wykonywania pracy za granicą oraz wyjątki od tej zasady (regulacje dotyczące „handlu pracą”) – praktyka organów podatkowych w tym zakresie
 • zasady opodatkowania pracowników delegowanych przez agencje zatrudnienia – wypożyczanie pracowników zagranicznym podmiotom w ramach pracy tymczasowej i leasingu pracowniczego – zasady opłacania podatków w Polsce
 • różnice w zakresie podatków pomiędzy pracownikiem delegowanym a pracownikiem będącym w podróży służbowej za granicą
 • podatkowe konsekwencje delegowania osób niebędących  pracownikami – umowy zlecenia, menedżerowie
 • obowiązki pracodawców względem polskich urzędów skarbowych w związku z oddelegowaniem – składane deklaracje i informacje podatkowe
 • zaniechanie poboru zaliczek od wynagrodzeń delegowanych pracowników – omówienie przypadków

Konwencja MLI

 • metody  unikania podwójnego opodatkowania
 • zmiana metod przez konwencję MLI – których państw to dotyczy

Ubezpieczenia społeczne

 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników delegowanych – podstawy prawny
 • miejsce opłacania składek za delegowanych pracowników
 • warunki opłacania składek w Polsce – stanowiska ZUS – zasady wystawiania A1
 • delegowanie zleceniobiorców – w tym również omówienie delegowania uczniów i studentów będących zleceniobiorcami
 • delegowanie obywateli państw trzecich w ramach UE – podstawa prawna, stanowiska ZUS
 • delegowanie pracowników za granicę a wykonywanie pracy przez pracownika w dwóch państwach – różnice
 • zasady opłacania składek w przypadku pracy w dwóch państwach
 • podmiot obowiązany do zapłacenia składek w innym państwie unijnym – możliwość przerzucenia obowiązku opłacenia składek na pracownika
 • ochrona zdrowia pracownika wykonującego pracę za granicą

Podstawa opodatkowania i obliczenie podatku delegowanego pracownika

 • zwolnienie od opodatkowania równowartości 30%  diety delegowanego pracownika
 • diety przy umowach zlecenia – czy możliwe jest wyłączenie spod opodatkowania
 • świadczenia rzeczowe przyznawane pracownikom w związku z oddelegowaniem – pokrywanie kosztów dojazdów, zakwaterowania w miejscu oddelegowania, etc. – zasady opodatkowania lub wyłączenia spod opodatkowania w Polsce
 • podatek płacony w Polsce a składki za granicą – rozliczenie zaliczki i podatku
 • podatek płacony za granicą a składki  w Polsce – rozliczenie zaliczki i podatku
 • zasady wypełnienia PIT-11
 • przykłady obliczenia podstawy opodatkowania delegowanego personelu

Podstawa wymiaru składek delegowanego personelu

 • różnice pomiędzy obliczaniem podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę a pracowników wyjeżdżających za granice w ramach podróży służbowych – przykłady
 • zagraniczne wyjazdy zleceniobiorców – w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek
 • wypłata kilku wynagrodzeń w jednym miesiącu – w jaki sposób obliczyć podstawę wymiaru składek
 • podstawa wymiaru składek a średnia krajowa – zasady  obliczania podstawy składek osób delegowanych
 • przykłady obliczenia podstawy wymiaru składek delegowanego personelu

Najnowsze stanowiska i interpretacje organów podatkowych

 • Czy zakwaterowanie pracowników oddelegowanych za granicą jest kosztem podatkowym pracownika? Wyrok NSA
 • Czy zapewnienie transportu pracownikom oddelegowanym za granicą jest kosztem podatkowym pracownika? Wyrok NSA
 • Ubezpieczenie pracownika delegowanego – wyrok SN

WYKŁADOWCY:

Michał Szypniewski – Prawnik, posiada kilkuletnie doświadczenie w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, wykładowca w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Ceniony specjalista z zagadnień delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Referent na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach z tematyki prawa pracy. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym najnowszej książki wydanej przez Wolters Kluwer pt.: „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE” . Zaangażowany w liczne projekty międzynarodowe. Ma doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych i coachingowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacji, dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Cena za 2 dni szkolenia:

960,00 zł  netto  (1180,80 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby

Istnieje możliwość uczestniczenia w 1 wybranym dniu szkolenia.

Cena za 1 dzień szkolenia

480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby