Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Płace od podstaw – zajęcia teoretyczno-praktyczne

23 czerwca 2021 | 10:00 24 czerwca 2021 | 15:00

Mając na uwadze zmiany które nastąpiły w przepisach zapraszamy na szkolenie, które pozwoli na zapoznanie się ze wszystkimi zmianami z 2020 r. Program będzie uzupełniany o nowe projekty nowelizacji, jeśli takowe pojawią się już po jego stworzeniu, aby w dniu szkolenia przekazać w pełni aktualny stan wiedzy o planowanych zmianach.


Kiedy?
23-24 czerwca 2021 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

1 DZIEŃ

ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW – ASPEKTY PRAWA PRACY

Regulamin wynagradzania

 • Jakie są elementy obligatoryjne regulaminu wynagradzania?
 • Jakie są zasady wprowadzania regulaminu wynagradzania oraz zmian do niego?
 • Jaki jest zakres podmiotowy regulaminu wynagradzania?
 • Jakie dodatkowe składniki płacowe można przewidzieć w regulaminie wynagradzania?
 • Czy regulamin wynagradzania może składać się z kliku dokumentów?
 • Czy w regulaminie wynagradzania powinno się przewidywać zasady wypłacania świadczeń z tytułu podróży służbowych?

Składniki płacowe

 • Co to jest wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika?
 • Czym się w praktyce różni stawka godzinowa od stawki miesięcznej?
 • Czym się różni premia od nagrody?
 • Jakie rodzaje premii są najkorzystniejsze płacowo?
 • Jakie dodatki do wynagrodzenie można wypłacać pracownikom?

Minimalne wynagrodzenie za pracę

 • Jakie składniki wynagrodzenia nie wchodzą w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?
 • Jak oblicza się wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę przy stawce miesięcznej?
 • Jak oblicza się wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę przy stawce godzinowej?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie w sytuacji niezaplanowania na dany miesiąc żadnej pacy?
 • Jaka obowiązuje minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia?

Wynagrodzenie za część miesiąca

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik chorował?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym?
 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, jeśli pomimo choroby pracownik wypracował pełen wymiar czasu pracy?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownikowi, który w trakcie miesiąca zmienił wymiar etatu?

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

 • Jak oblicza się normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Jak oblicza się dodatki za nadgodziny?
 • Jak ustalić prawidłowo ryczałt za godziny nadliczbowe?
 • Jak oblicza się dodatki nocne?
 • Jak oblicza się wynagrodzenie za czas dyżuru?
 • Jak rozlicza się wynagrodzenie pracownikowi, który odbiera czas wolny za godziny nadliczbowe?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop

 • Jak oblicza się wynagrodzenie urlopowe przy wieloskładnikowym wynagrodzeniu za pracę?
 • Jakie składniki wynagrodzenia nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?
 • Jak podwyżki płac dokonane przed urlopem wpływają na wynagrodzenie urlopowe?
 • Jak ustala się współczynnik ekwiwalentowy?
 • Jak obliczyć ekwiwalent za urlop niepełnoetatowca i pracownika niepełnosprawnego?
 • Jak ustala się wynagrodzenie w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Jakie wynagrodzenia oblicza się jak wynagrodzenie albo ekwiwalent za urlop?

Potrącenia z wynagrodzenia

 • Jakie elementy wynagrodzeń podlegają potrąceniom?
 • Jakie są granice potrąceń?
 • Jakie są kwoty wolne od potrąceń?
 • Jakie świadczenia mogą być potrącane tylko na podstawie pisemnej zgody pracownika?
 • Czy kwoty wydatkowe kartą płatniczą można potraktować jak nierozliczone zaliczki?

2 DZIEŃ

NALICZANIE PŁAC OD BRUTTO DO NETTO – ASPEKTY PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE

Przychód podatkowy

 • Jak definiujemy przychód podatkowy?
 • Jakie składniki wynagrodzeń wchodzą w przychody podatkowe?
 • Składniki pieniężne a składniki rzeczowe wynagrodzenia – a przychód podatkowy.
 • Jakie składniki nie stanowią przychodu podatkowego?
 • Jakie składniki wynagrodzenia są zwolnione od podatku?
 • Jaka jest różnica pomiędzy składnikiem niestanowiącym przychodu podatkowego a składnikiem zwolnionym od opodatkowania?
 • Jakie kursy stosować przy ustalaniu przychodu w walutach obcych?
 • Jak ustalić moment powstania przychodu podatkowego?

Koszty uzyskania przychodu

 • Pojęcie kosztu uzyskania przychodu.
 • Jakie są rodzaje kosztów – koszty ryczałtowe a koszty rzeczywisty?
 • Jakie są zasady stosowania podstawowych i podwyższonych kosztów uzyskania przychodu?
 • Wynagrodzenie i premia po ustaniu stosunku pracy a koszty podatkowe?
 • Czy przy wypłacie dwa razy wynagrodzenia w jednym miesiącu należy stosować pojedyncze czy też podwójne koszty?
 • Jakie są zasady stosowania 50% kosztów przy umowach o pracę?

Zasady obliczania podstawy opodatkowania

 • Co to jest podstawa opodatkowania?
 • Jak obliczyć podstawę opodatkowania przy umowie o pracę?
 • Świadczenia okresowe a podstawa opodatkowania.
 • Na jakich zasadach odliczać składki na ubezpieczenie społeczne?
 • Kiedy stosujemy stawkę 17% a kiedy 32%?
 • Zasady obliczania zaliczek przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub osoby samotnie wychowującej dziecko?
 • Jak i kiedy stosować kwotę wolną od podatku?
 • Czy przy zaliczce od wynagrodzenie wypłaconego po ustaniu stosunku pracy stosujemy kwotę wolną?
 • Na jakich zasadach odliczać składkę zdrowotną od zaliczki?

Zwolnienie do 26 lat a przychód ze stosunku pracy 

 • Jakie są warunki stosowania ulgi do 26 roku życia?
 • Czy zwolnione od opodatkowania są także świadczenia rzeczowe dla pracowników, czy tylko świadczenia pieniężne?
 • Kiedy należy zrealizować przelew aby osoba kończąca 26 lat mogła skorzystać ze zwolnienia?
 • Oświadczenie pracownika a koniec stosowania zwolnienia.
 • Jak wygląda ograniczenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów a ulga do 26 lat?
 • Jaki jest łączny limit zwolnienia do 26 lat i 50% kosztów uzyskania przychodu?

Terminy i deklaracje

 • Jakie są terminy wpłaty zaliczek na rachunek urzędu skarbowego?
 • W jaki sposób ująć na PIT-11 przychody ze stosunku pracy?
 • Jak wykazywać na PIT-11 50% koszty uzyskania przychodu?
 • Ulga do 26 lat a PIT-11?
 • Jak wypełnić PIT-4R?
 • W jakich terminach należy złożyć PIT-11 i PIT-4R

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

 • Jakie umowy podlegają ubezpieczeniom społecznym?
 • Co to są tytuły z pierwszeństwem i bez pierwszeństwa?
 • Jaki wpływ na obowiązek ubezpieczenia społecznego z umowy o pracę mają zawarte umowy zlecenia?
 • Kiedy umowa zlecenia traktowana jest dla potrzeb ubezpieczeniowych jako umowa o pracę?
 • Kiedy umowa o pracę podlega ubezpieczeniom zdrowotnym?
 • Jakie są rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne?

Zasady liczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 • Jak liczona jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?
 • Jakie świadczenia nie wchodzą do podstawy wymiaru składek?
 • Wskaźniki procentowe składek na poszczególne ubezpieczenia?
 • Kto finansuje poszczególne rodzaje składek?
 • Na jakich zasadach stosujemy ograniczenie do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
 • Jakie są zasady ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki?

PPK na liście płac – informacje ogólne

 • Wpłaty finansowane przez pracownika i pracodawcę – zasady liczenia?
 • Kiedy powstaje przychód z wpłaty pracodawcy?

Terminy wpłaty składek i deklaracje składane do ZUS

 • Jakie są terminy wpłat składek do ZUS?
 • Jak należy wypełnić ZUS DRA i ZUS RCA?
 • Jak wykazać PPK I PPE na ZUS RCA?

WYKŁADOWCY:

Łukasz Prasołek – Prawnik, ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac, a także ogólnopolskich konferencjach kadrowo-płacowych.

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Cena za 2 dni szkolenia:

 • 700,00 zł netto (861,00 zł z VAT) za udział 1 osoby w szkoleniu

Cena za 1 dzień szkolenia:

 • 350,00 zł netto (430,50zł z VAT) za udział 1 osoby w szkoleniu