Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Prawo pracy dla zapracowanych – przegląd zmian, stanowisk i orzecznictwa

16 lutego 2022 | 10:00 15:00Kiedy?
16 lutego 2022 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Istotne zagadnienie związane z obecnym stanem prawnym (praktyczne stanowiska), w szczególności:

 • Jakie dokumenty są wymagane do wykonywania pracy zdalnej w czasie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych?
 • Czy można przez część kwarantanny lub izolacji pracować zdalnie, a przez pozostały okres – nie pracować?
 • Czy możliwy jest urlop wypoczynkowy w czasie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych?
 • Czy konieczne jest wliczanie okresu kwarantanny i izolacji do okresu choroby?
 • Jakie są uprawnienia krwiodawców w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego Covid-19? Jak powinno wyglądać poprawne dokumentowanie faktu oddania krwi lub jej składników?
 • Jaka jest procedura badań profilaktycznych w okresie epidemii Covid-19, w okresie zagrożenia epidemicznego Covid-19 oraz po ich zakończeniu?
 • Jak informować pracowników o konieczności odebrania skierowania na badania?
 • Czy badania okresowe przeprowadzone w okresie epidemii są ważne i czy nie trzeba będzie ich powtarzać?
 • Czy można przyznawać bonusy zaszczepionym przeciwko Covid-19 i czy można wyciągać negatywne konsekwencje wobec niezaszczepionych?
 • Czy można wymagać poddania się przez pracownika testowi na Covid-19?

Stanowiska dotyczące BHP, w tym:

 • Czy po uzyskaniu przez pracownika stopnia niepełnosprawności trzeba go kierować na badania profilaktyczne z tego powodu?
 • Czy skierowanie na badanie profilaktyczne i orzeczenie wydane po tych badaniach może być elektroniczne?
 • Czy różna jest sytuacja BHP pracodawcy w zależności od oceny ryzyka zakażenia Covid-19? Czy każdy pracodawca musiał dokonać oceny ryzyka w tym zakresie?

Stanowiska Ministerstwa Pracy dotyczące czasu pracy:

 • Czy nadgodziny spowodowane awarią wlicza się do średniotygodniowego limitu godzin nadliczbowych?
 • Jak bardzo elastycznie można zdefiniować porę nocną oraz niedzielę i święto u danego pracodawcy?
 • Czy można odwołać zgodę na łączenie przerw na karmienie dziecka piersią w trakcie pracy zdalnej?
 • Czy kadra kierownicza może odebrać czas wolny za nadgodziny?
 • Czy można płacić ryczał za nadgodziny wypracowane w trakcie pracy zdalnej?
 • Gdzie przechowywać ewidencje czynności wykonanych w trakcie pracy zdalnej?
 • Jak się ustala wymiar urlopu wypoczynkowego w równoległym zatrudnieniu, w tym w grupie kapitałowej?

RODO w kadrach i płacach, w tym:

 • Czy można przetwarzać daną o lokalizacji pracownika w trakcie pracy zdalnej?
 • Czy można przetwarzać daną o miejscu wykonywania pracy zdalnej bez zgody pracownika?
 • Czy można czy nie można podawać imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo? Jakie dane można podać?
 • Jakie są zasady przetwarzania danych o dodatkowym zatrudnieniu kierowców?
 • Jakie są zasady przetwarzania danych w zakresie dokumentowania wyznania w związku z wyznaczeniem dni i czasu wolnego z tytułu obchodzonych świąt?
 • Czy można kserować legitymacje studenckie?

Stanowiska dotyczące dokumentacji pracowniczej, w szczególności:

 • Czy możliwe jest kopiowanie i przechowywanie w aktach dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracownika? Czy można udostępniać dane o kwalifikacjach na terenie zakładu pracy?
 • Czy można kopiować do akt osobowych legitymację weterana?
 • Czy można kopiować orzeczenie o niepełnosprawności?
 • Gdzie (w jakim zbiorze dokumentacji pracowniczej) przechowuje się zgody na potrącenia składek związkowych?
 • Jak się dołącza dokumenty elektroniczne do papierowych akt osobowych i co należy później zrobić z dokumentami elektronicznymi?
 • Czy pracownik może złożyć wiążący wniosek, żeby wydać mu np. elektroniczną kopię jego akt osobowych?
 • Jak należy spełnić obowiązek informacyjny wobec pracowników w razie przejścia na elektroniczną dokumentację pracowniczą? Czy można informować w dwóch etapach?
 • Czy można wydłużyć 30-dniowy termin na odebranie papierowej postaci dokumentacji pracowniczej?
 • Czy jeżeli były pracownik nie odbierze zawiadomienia o zamiarze elektronizacji jego dokumentacji pracowniczej – to można przeprowadzić digitalizację, czy nie?

Najnowsze orzecznictwo w sprawach kadrowo-płacowych, w tym:

 • Czy możliwa jest akceptacja cofnięcia wniosku o porozumienie stron przez dopuszczenie do pracy?
 • Czy możliwe jest odwołanie się od porozumienia stron kończącego współpracę?
 • Jak się liczy czas trwania ciąży w sytuacji przedłużenia się umowy o pracę do dnia porodu?
 • Czy można wręczyć wypowiedzenie zmieniające pracownicy w ciąży?
 • Na jakich zasadach odbywa się powrót do pracy po urlopie rodzicielskim i dopuszczenie do pracy na innym stanowisku?
 • Czy w przypadku wypowiedzenia zmieniającego trzeba podać kryteria doboru do tego wypowiedzenia?
 • Czy wiek emerytalny może stanowić kryterium doboru do zwolnienia?
 • Czy w okresie wypowiedzenia można powierzyć wykonywanie innej pracy?
 • Czy rażące niedbalstwo to wystarczająca postać winy do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika?
 • Jak się ma brak nagan do możliwości dyscyplinarnego zwolnienia pracownika?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie za naruszenia z poprzedniego zatrudnienia?
 • Na jakich zasadach należy realizować obowiązek ponownego zatrudnienia zwolnionego na podstawie art. 53 Kodeksu pracy?
 • Czy jest skuteczna umowy o zakazie konkurencji zawarta z umową na okres próbny?
 • Czy jest dopuszczalne wprowadzenie dwóch kar umownych w umowie o zakazie konkurencji?
 • Jak się ustala granice czasowe i uporczywość w definicji mobbingu?
 • Jak się ocenia odczucia ofiary mobbingu?
 • Jak ma się korzystanie z uprawnień kierowniczych do mobbingu?
 • Jak ocenić kominy płacowe w zakresie dyskryminacji pracowników?
 • Jak poprawnie ustalić wynagrodzenie pracownika powracającego po urlopie wychowawczym?
 • Czy możliwa jest blankietowa zgoda na potrącenia?

Nadchodzące zmiany dotyczące pracy zdalnej:

 • Jak będzie wyglądało „przejście” z pracy zdalnej covidowej na pracę zdalną kodeksową?
 • Jaka będzie sytuacja telepracowników po wprowadzeniu pracy zdalnej do Kodeksu pracy?
 • W jaki sposób będzie się wprowadzało pracę zdalną? Czy dokumenty będą mogły być elektroniczne?
 • Na jakich zasadach praca zdalna będzie mogła być wykonywania na wniosek pracownika?
 • Na jakich zasadach można będzie złożyć wniosek o pracę zdalną okazjonalną?
 • Co będzie musiało być uregulowane w regulaminie pracy zdalnej/porozumieniu ze związkami zawodowymi dotyczącym pracy zdalnej?
 • Jak będzie się rozliczać koszty poniesione przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej?
 • Jakie będzie trzeba spełnić obowiązki związane z RODO?
 • Jak będzie organizowana praca zdalna pod kątem BHP? Czy będą szczególne regulacje w zakresie szkoleń? Jakie oświadczenia trzeba będzie pobrać?
 • Czy nowe regulacje pracy zdalnej będą miały wpływ na dokumentację pracowniczą? Czy będzie łatwiej korzystać z dokumentów elektronicznych?
 • Na jakich zasadach będzie możliwy powrót z pracy zdalnej do stacjonarnej?

Nadchodzące nowe regulacje dotyczące kontroli stanu trzeźwości pracownika i obecności w jego organizmie substancji zabronionych?

 • Czy trzeba będzie wprowadzić nowe postanowienia do regulaminu pracy? Czy trzeba będzie zmienić już obowiązującego postanowienia?
 • Czy trzeba będzie w określony sposób poinformować pracowników o zasadach przeprowadzania kontroli?
 • Czy trzeba będzie przygotować nowe dokumenty i upoważnienia? Dla kogo?
 • W jakim zbiorze dokumentów i przez ile czasu trzeba będzie przechowywać dowody z kontroli?
 • Jak trzeba będzie traktować czas poświęcony na kontrolę? Czy za ten czas będzie, czy nie będzie przysługiwało pracownikowi wynagrodzenie?
 • Jakie będą nowe zasady nakładania kar porządkowych na pracownika, który naruszy obowiązek trzeźwości, albo będzie pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu?
 • Czy tak samo jak pracowników można będzie kontrolować zleceniobiorców i osoby świadczące pracę w ramach działalności gospodarczej?

Pozostałe planowane zmiany, w tym nowy obowiązek ustanowienia kanału zgłoszeń nieprawidłowości dla sygnalistów, w szczególności:

 • Czy trzeba będzie wyznaczyć osobę lub dział odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia od sygnalisty oraz dokonywanie działań następczych w wyniku tego zgłoszenia?
 • Kto może być sygnalistą i w jakiej sytuacji uzyska taki status?
 • Jakie działania wobec sygnalisty będą zabronione?
 • Jakie sankcje spotkają pracodawcę, który naruszy uprawnienia sygnalisty?

WYKŁADOWCA:

Monika Frączek – prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy.

 • 450,00 zł netto (553,50zł z VAT) za udział 1 osoby w szkoleniu