Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

RODO w kadrach i płacach w praktyce

16 kwietnia | 09:00 14:00

Kolejne nowelizacje prawa pracy nie pozostają bez wpływu na problematykę ochrony danych osobowych, a w 2023 r. odbyło się kilka ważnych zmian, w przypadku których trzeba połączyć regulacje z Kodeksu pracy i RODO. Pojawiają się bowiem w praktyce pytania o okres przechowywania danych z kontroli trzeźwości i zasady usuwania danych z alkomatów, zasady ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej oraz pytania o to, czy można żądać udokumentowania przyczyn korzystania z nowych zwolnień od pracy z tytułu siły wyższej czy urlopu opiekuńczego? Czy przechowywać kopie zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka z ustawy „Za życiem”? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi padną w trakcie szkolenia.

Szkolenie oparte będzie na analizie dotychczasowych wypowiedzi UODO i resortu pracy oraz cyfryzacji, które uchronią działy HR przed popełnianiem błędów narażających organizację na kary związane z naruszeniami RODO.


Kiedy?
16 kwietnia 2024 r., godziny: 9:00 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

RODO – zasady ogólne a prawo pracy
 • Jakie są zależności pomiędzy RODO a przepisami Kodeksu pracy?
 • Gdzie należy przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
 • Czy należy prowadzić rejestr upoważnień do przetwarzania danych?
 • Czy w dziale kadr i płac muszą być inne upoważnienia do przetwarzania danych niż nadane ogółowi pracowników?
 • Jakie upoważnienie do przetwarzania danych powinni mieć rekruterzy oraz kadra zarządzająca?
 • Z jakimi ryzykami w korporacjach wiąże się posiadanie przełożonego poza granicami RP?
 • Czy można używać imiennych maili byłych pracowników?
RODO a rekrutacja
 • Kiedy w rekrutacji potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy można żądać więcej niż jednej danej kontaktowej w kwestionariuszu dla kandydata?
 • Czy mail prywatny podany jako dana kontaktowa może być wykorzystywany w zatrudnieniu?
 • Jak długo i gdzie należy przechowywać CV?
 • Czy w umowie o pracę na okres próbny może być podany adres zamieszkania pracownika?
 • Jakie dane osobowe z procesu rekrutacji należy udostępnić osobie występującej z wnioskiem o kopie jej danych osobowych?
Dokumentacja pracownicza a RODO
 • W jaki sposób usuwać ksero dowodów osobistych z akt osobowych?
 • Jak aktualizować w aktach dane pracownika, np. nazwisko, adres zamieszkania?
 • Czy można kreślić na kwestionariuszach osobowych?
 • Czy można w aktach mieć ksero książeczki wojskowej, gdy do stażu pracy zalicza się służbę wojskową?
 • Jakie dodatkowe dokumenty mogą być przechowywane w aktach osobowych pracowników – cudzoziemców?
 • Na jakie adresy można wysyłać pracownikom PIT-y, czy świadectwa pracy?
Zmiany w prawie pracy w 2023 r. a RODO
 • Jak długo powinny być przechowywane wyniki kontroli trzeźwości?
 • Czy osoby dokonujące kontroli trzeźwości powinny mieć odrębne upoważnienia z RODO?
 • Jakie obowiązki należy spełnić, aby zewnętrzne agencje ochrony mogły kontrolować trzeźwość pracowników?
 • Czy można kontrolować pracowników tymczasowych i czy wymaga to zawarcia stosownych umów z agencjami pracy tymczasowej?
 • Jakie dokumenty należy przygotować aby kontrolować osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i B2B?
 • Czy można żądać udokumentowania okoliczności uzasadniających zwolnienie z tytułu siły wyższej lub urlop opiekuńczy?
 • Czy można żądać orzeczeń o niepełnosprawności członków rodziny w przypadku złożenia wniosku o pracę zdalną uprzywilejowaną?
RODO a czas pracy i urlopy wypoczynkowe
 • Czy rejestrując czas pracy możliwe jest wykorzystywanie danych biometrycznych?
 • Czy na listach obecności mogą być wpisywane przyczyny nieobecności?
 • Kiedy jako załączniki do wniosków pracowników mogą być dołączone akty stanu cywilnego?
 • Czy wolne przechowywać zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa w dokumentacji pracowniczej?
RODO a wynagrodzenia
 • Czy komornicy mogą żądać od pracodawców dokumentów potwierdzających zasadność podwyższenia kwot wolnych od potrąceń zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej?
 • Czy osoby obsługujące benefity muszą mieć specjalne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
 • Jaka jest podstawa prawna przekazania danych osobowych pracownika instytucji finansowej prowadzącej PPK?
 • Czy związek zawodowy może prosić o listę pracowników, z których wynagrodzenia są potrącane składki związkowe?
RODO a BHP
 • Czy w skierowaniach na badania wstępne można wpisywać adres zamieszkania?
 • Czy na tablicach informacyjnych można wywieszać listy pracowników, którym kończą się badania okresowe?
 • Czy może na hali produkcyjnej wisieć lista pracowników ze specjalnymi uprawnieniami, np. na wózek widłowy, energetycznymi itp.?
ZFŚS a RODO
 • Jakie dane mogą być przedmiotem oświadczeń składanych w związku z wystąpieniem o świadczenia socjalne?
 • Na jakich zasadach przetwarza się dane osobowe członków rodziny pracownika?
 • Kiedy można żądać do wglądu PIT-ów małżonka?
 • Jakie dodatkowe obowiązki pojawiają się w przypadku prowadzenia wspólnej działalności socjalnej?
 • Czy członkowie komisji socjalnej powinni mieć specjalne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
 • Na czym polega coroczny przegląd dokumentacji ZFŚS?
 • Jak długo przechowywać dokumenty związane z ZFŚS?
Praca zdalna a RODO
 • Jakie elementy powinna zawierać procedura ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej?
 • Jakie elementy z obszaru ochrony danych ująć w regulaminach pracy zdalnej?
 • Kiedy tworzyć polityki BOYD i czy mogą być one załącznikami do procedur ochrony danych?
 • Jakie są nowe zasady kontroli pracowników wykonujących pracę zdalną z punktu widzenia RODO?
 • Czy konieczne są szkolenia z RODO w przypadku stosowania pracy zdalnej na dużą skalę?
 • O jakich zasadach korzystania ze sprzętu komputerowego należy pamiętać?
Retencja danych, czyli jak długo można przechowywać różne dane w kadrach i płacach?
 • Jak długo przechowuje się dokumenty z procesów rekrutacyjnych?
 • Jak długo przechowuje się akta osobowe?
 • Jak długo przechowuje się dokumentację płacową?
 • Jak długo przechowuje się dokumentację czasu pracy i urlopową?
 • Jak długo przechowuje się dokumentację ubezpieczeniową?
 • Jak długo przechowuje się dokumentację zasiłkową, e-ZLA i dotyczącą PPK?
 • Jak długo przechowuje się dokumentację podatkową?
 • Jak długo przechowuje się dokumentację związaną z bhp?
 • Jak długo przechowuje się dokumentację umów zleceń?
 • Czy anonimizacja danych osobowych w systemie kadrowym jest równoznaczna z ich usunięciem?

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, a od maja 2016 r. jest wspólnikiem w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j. Stały konsultant oprogramowania do zarządzania czasem pracy firmy Intraworq. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania), „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” (C.H. BECK 2015), „Zarządzanie czasem pracy dla managerów” (C.H. BECK 2018). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Cena:

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby