Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Warsztaty – najnowsze zmiany w zasiłkach

27 października 2022 | 10:00 15:00

PROGRAM OBEJMUJE NAJNOWSZE ZMIANY:

Przedstawienie projektu z 25.07.2022 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH

Nowe zasady w zakresie:

 1. składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski
 2. wysokości zasiłku macierzyńskiego
 3. wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części
 4. postępowania w okresie przejściowym


Kiedy?
27 października 2022 r., godziny: 09:00 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zmiany w zakresie:

 • ustalania podstawy wymiaru zasiłków
 • ustalania okresu zasiłkowego
 • wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
 • ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”
 • przepisu przejściowego

Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach

 • Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  • wysokość świadczeń chorobowych,
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 • Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich
  • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 • Uprawnienia rodzicielskie:
  • Zasiłek macierzyński:
   • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
   • za okres urlopu rodzicielskiego:
    • możliwość odroczenia urlopu,
    • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
    • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim rodzicem dziecka,
   • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
   • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
   • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
   • wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
   • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
   •  ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
   • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
   • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
   • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
   • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
  • za okres urlopu ojcowskiego
 • Zasiłki opiekuńcze
  • Zasiłek opiekuńczy (60 dni)
   • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
   • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
  • Zasiłek opiekuńczy (56 dni)
   • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • wysokość  zasiłku, zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeńwybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek
 •    okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
  •    definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
  •    składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
  •    wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
  •    zasady uzupełniania wynagrodzenia
  •    składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
  •    składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
  •    umowy zlecenia z własnym pracownikiem
  • zaliczkowa wypłata składnika
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
  • zmiana wymiaru czasu pracy
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

Świadczenia pieniężne  w związku z COVID-19 – z uwzględnieniem § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.u. 2022 poz. 679)

 • Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:
  • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
  • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
  • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
  • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  • wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
  • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów o COVID-19,
  • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego,
  • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
  • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

Odpowiedzi na indywidualne pytania

WYKŁADOWCA:

Elżbieta Fijor – trener, wykładowca, prelegent z wieloletnim doświadczeniem w   przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów  i instytucji. Praktyk, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych od ponad 20 lat. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiada praktyczne podejście do stosowania przepisów prawa w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jako trener skupia się na praktycznych aspektach przepisów,  prezentując je w przykładach.

Cena

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu