Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców reguluje art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1155 ze zm.). Przewiduje on 5 form prowadzenia ewidencji. Zatem do kierowców nie ma zastosowania art. 149 k.p. dotyczący ewidencji czasu pracy oraz uzupełniające go szczegółowe zasady dotyczące treści (zakresu) kart ewidencji czasu pracy pracowników wynikające z § 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia MRPiPS z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369). Potwierdziło to oficjalnie Ministerstwo Infrastruktury w swoim stanowisku z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zgodnie jednak z kolejnym stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 lutego 2019 r. dla kierowców należy prowadzić zarówno akta osobowe jak i nowe rodzaje dokumentacji pracowniczej wprowadzone od stycznia 2019 r. podobnie jak dla ogółu pracowników. Przepis szczególny dotyczy bowiem jedynie wyglądy karty ewidencji czasu pracy, a nie całości dokumentacji kierowców.

Stanowiska MI w całości zostały opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 9 maja 2019 r. w dodatku Kadry i Płace.