Sąd Najwyższy 8 marca 2023 wydał wyrok (sygn. akt I PSKP 32/22) w sprawie granic potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

Sprawa dotyczyła pracownika, delegowanego do pracy na budowie w Szwajcarii, któremu pracodawca organizował i finansował zakwaterowanie oraz dojazdy na miejsce świadczenia pracy. Jednocześnie pracodawca, bez uzgodnienia z pracownikiem potrącał z należnego mu wynagrodzenia powyższe koszty logistyczne i mieszkaniowe.

Sąd orzekł, że pracodawca nie może dokonywać potrąceń z tytułu oddelegowania pracownika do pracy za granicą na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, gdyż zasady potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych reguluje wyłącznie kodeks pracy. Katalog dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika reguluje art. 87 Kodeksu pracy, i nie są w nim zawarte koszty zakwaterowania ani logistyki. Co prawda zgodnie z art. 91 par. 1 Kodeksu pracy można potrącać z pensji inne koszty, niż wymienione w ww artykule, ale można tego dokonywać jedynie po uprzedniej pisemnej zgodzie pracownika.