Urząd Ochrony Danych Osobowych potwierdził w swoich oficjalnych stanowiskach z dnia 21 marca i 12 kwietnia 2019 r., że z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika wyraźnie termin przechowywania dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych, która nie stanowi dokumentacji pracowniczej w rozumieniu przyjętym po zmianach od 1.1.2019 r. W związku z czym UODO rozważa wystąpienie do MRPiPS o podjęcie działań legislacyjnych w tym obszarze.

Do tego czasu to pracodawcy jako administratorzy danych osobowych muszą ustalić takie terminy samodzielnie, kierując się zasadą ograniczenia przechowywania danych osobowych wynikającą z RODO. Przy podejmowaniu takich decyzji powinni się kierować rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, które przewiduje zróżnicowane okresy, w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Stanowiska UODO w całości zostały opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 9 maja 2019 r. w dodatku Kadry i Płace.