Nowe przepisy o obronie ojczyzny obowiązujące od kwietnia 2022 rodzą pytania odnośnie tego, jakich danych o służbie wojskowej można żądać od pracownika. Na dwa z nich odpowiedziało Ministerstwo Obrony Narodowej w stanowisku z 5 lipca 2022 roku.

Pierwsze pytanie to czy na podstawie art. 221  § 4 i § 5 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od pracownika danej o służbie wojskowej oraz o tym, czy pracownik ma małżonka żołnierza i czy odbywa on służbę, która uprawnia małżonka żołnierza do ochrony trwałości stosunku pracy?

Co do pierwszej części pytania resort stoi na stanowisku, że pracodawca jest uprawniony do dostępu do informacji lub żądania informacji od pracownika w zakresie spełniania przez niego obowiązku obrony, do czego uprawnia go art. 306 ustawy o obronie Ojczyzny. Natomiast co do kwestii danych małżonka pracownika będącego żołnierzem, to zgodnie z art. 22  1 § 3 pkt 3 Kodeksu pracy pracodawca może żądać od pracownika podania dodatkowych danych osobowych członków najbliższej rodziny pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Pracownik uprawniony jest do podania wyłącznie danych osobowych małżonka oraz okresu odbywania przez małżonka obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, natomiast ze względu na regulacje art. 73 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny organy wojskowe nie są uprawnione do udostępniania na wniosek pracodawcy szczegółowych danych osobowych o przebiegu służby wojskowej małżonka pracownika.

Drugie pytanie dotyczy możliwości kopiowania przez pracodawcę do akt osobowych zawiadomień od wojskowego centrum rekrutacji o powołaniu do służby wojskowej. Tu, zgodnie z odpowiedzią MON z 5 lipca 2022 pracodawca jest uprawniony do przechowywania w dokumentacji pracowniczej zaświadczenia od szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Źródło: Aktualności Kadrowe, lipiec 2022, nr 236