Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 8 marca 2022 roku wyrok, z którego wynika, że sąd krajowy może stosować krajowy system sankcji niezgodny z dyrektywą w sprawie delegowania pracowników, o ile zagwarantuje on proporcjonalność kar, o której mowa w art. 20 dyrektywy 2014/67 (tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r.).

W rozpatrywanej przed Trybunałem sprawie austriacki sąd krajowy nałożył na spółkę za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących zgłoszenia pracowników i przechowywania dokumentacji płacowej grzywny o dużej wysokości. Nałożone zostały w sposób kumulatywny w odniesieniu do każdego pracownika, którego dotyczyło naruszenie, bez maksymalnego wymiaru oraz dodatkowo, w przypadku oddalenia skargi na decyzję w której je nałożono, udział w kosztach postępowania wynosił i 20 proc. ich kwoty.

Trybunał stwierdził, że połączenie  wszystkich elementów austriackiego systemu kar za naruszenie administracyjnych obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów w sprawie oddelegowania pracowników jest nieproporcjonalne. Natomiast wymóg proporcjonalności kar przewidziany w przepisie 20 dyrektywy 2014/67 ma charakter bezwarunkowy. Sąd krajowy jest zobowiązany do odstąpienia od stosowania części uregulowania krajowego, z której wynika nieproporcjonalny charakter kar, w taki sposób, aby doprowadzić do ustalenia proporcjonalnych sankcji, które pozostaną jednocześnie skuteczne i odstraszające.

Z wyrokiem można zapoznać się klikając w link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-03/cp220043pl.pdf#xd_co_f=MDIwOGIyMmUtMmY3Ny00Y2M2LTlhZTctZmY3YTIyZGVjNzIz~