W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, w jakim języku formułowane powinny być klauzule informacyjne skierowane do obywateli Ukrainy, np. w związku z przyjęciem do pracy lub do szkoły, UODO zamieścił na stronie internetowej następującą informację:

W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę zasadę przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 12 ust. 1 RODO), zgodnie z którą administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności, gdy informacje są kierowane do dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14, oraz prowadzić z nią wszelką komunikację na mocy art. 15–22 i 34 w sprawie przetwarzania. Informacji udzielić można na piśmie lub w inny sposób – także elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, powinna zostać poinformowana o podjęciu operacji przetwarzania i jej celach, a także o ryzyku, zasadach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Mimo braku przepisów prawa określających sposób, w jaki przetłumaczyć należy klauzule informacyjne, wskazuje się by w przypadku tłumaczenia informacji na język obcy administrator danych dołożył wszelkich starań, by tłumaczenie było wierne, a frazeologia i składnia tekstu w języku obcym zrozumiała.

Grupa Robocza Art. 29 w Wytycznych w sprawie przejrzystości na podstawie rozporządzenia 2016/679, WP260 rev. 01 wskazała, że „jeżeli administrator kieruje informacje do osób, których dane dotyczą i które posługują się innym językiem lub innymi językami, należy zapewnić tłumaczenie w tym języku lub tych językach”. Gdy administrator przetwarza dane wielu osób posługujących się różnymi językami można stworzyć – oprócz klauzuli informacyjnej w języku polskim –  klauzulę informacyjną w języku uniwersalnym np. w języku angielskim.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/225/2346