Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił pod koniec kwietnia kolejną edycję konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. W konkursie mogą wziąć udział płatnicy składek, którzy nie zalegają z opłatami składek i podatków, nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty lub zwrotu przez ZUS ostatniego dofinansowania.

Konkurs ma na celu promowanie projektów, które mają poprawiać bezpieczeństwo i higienę pracy bądź zmniejszać zagrożenie wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, a także redukować niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka. W związku z konkursem dofinansowane mają być między innymi działania poprawiające bezpieczeństwo miejsc pracy, oczyszczające powietrze, polepszające oświetlenie miejsc i stanowisk pracy, chroniące przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną.

Wnioski dofinansowanie można składać od 6 czerwca do 8 lipca 2022 roku.

Pełne informacje o warunkach konkursu oraz niezbędne informacje można znaleźć na stronie: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01