Pojawiło się pytanie, czy o postaci wydawanej kopii dokumentacji pracowniczej pracownika lub byłego pracownika decyduje samodzielnie pracodawca, czy też pracownik, składając wniosek może narzucić, w jakiej formie zostanie mu ona wydana. W swoim stanowisku z 30 grudnia 2020 roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskazało, że ostateczna decyzja należy do pracodawcy, ale powinien on spróbować uwzględnić wniosek pracownika. Jeżeli pracownik w swoim wniosku nie wskazuje, w jakiej postaci chciałby otrzymać kopię dokumentacji, to pracodawca ma swobodę decyzji, czy wydać ją w formie papierowej czy elektronicznej.