21 czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022, przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pięć głównych celów Planu to:

  • dopasowanie umiejętności kadr do wymogów rynku pracy (z naciskiem na podnoszenie umiejętności cyfrowych, rozwijanie metod prognozowania zapotrzebowania na zawody),
  • podniesienie jakości zatrudnienia oraz wydajności pracy w Polsce (między innymi zmniejszenie segmentacji rynku pracy, wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów dot. pracy zdalnej),
  • efektywne i sprawiedliwe wykorzystanie kapitału kadrowego Polski (wsparcie osób biernych zawodowo i poszukujących pracy, wspieranie work-life-balance, wspieranie potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych, promowanie zatrudnienia osób młodych),
  • modernizacja funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) i zwiększenie efektywności aktywnych polityk rynku pracy ( między innymi rozwój systemów informatycznych PSZ oraz usług elektronicznych realizowanych na rzecz klientów PSZ)
  • efektywne i ukierunkowane zarządzanie migracjami zarobkowymi (między innymi usprawnienie procedur zatrudniania cudzoziemców, wspieranie powrotu z emigracji, ułatwienie  integracji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy)

https://www.gov.pl/web/premier/uchwale-w-sprawie-krajowego-planu-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia-na-rok-2022#:~:text=Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20Krajowego%20Planu%20Dzia%C5%82a%C5%84%20na%20rzecz,celem%20planu%20jest%20wzrost%20zatrudnienia%20oraz%20aktywno%C5%9Bci%20zawodowej.