Złożyć deklarację DEK-R powinni ci pracodawcy, którzy zobowiązani byli do dokonania wpłaty na PFRON za chociaż jeden miesiąc. Do tej  grupy należą między innymi przedsiębiorcy prowadzący zakład pracy chronionej, przedsiębiorcy u których zatrudnienie wynosi co najmniej 25 etatów i nie osiągnęli wskaźnika 6% zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Deklarację należy przesłać w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego po roku, w którym zaistniały okoliczności
powodujące powstanie obowiązku wpłat.

W przypadku składania deklaracji DEK-R po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się deklarację DEK-Z.

Pełne informacje wraz z formularzami i instrukcją ich wypełniania można znaleźć na stronie funduszu: https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/rozliczenie-wplat/