Od 4 listopada 2020 obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny domowników osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, izolacji oraz izolacji w warunkach domowych, a także dotyczące wypłaty wynagrodzenia oraz zasiłków. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 skrócono kwarantannę domowników osoby z potwierdzonym zakażeniem z 10 do 7 dni, liczonych od momentu, gdy domownik zakończy swoją izolację. Natomiast sama informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych będzie przekazywana tej osobie ustnie, telefonicznie lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Zniesione zostały też decyzje Sanepidu przy izolacji lub izolacji w warunkach domowych – obecnie informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego z tytułu kwarantanny domowników jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Na tej samej zasadzie wypłacane jest wynagrodzenie osobie poddanej kwarantannie. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego.

W obydwu powyższych sytuacjach pracodawca może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie prawdziwości informacji zawartych w przekazanym oświadczeniu.

Z rozporządzeniem można zapoznać się tu: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000193101.pdf