Na forum Rady Dialogu Społecznego nie uzgodniono kwot minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 2020 r., a więc to MRPiPS będzie określało ich wysokość w drodze rozporządzenia do 15 września 2019 r. Zgodnie z projektem rozporządzenia w tej materii wynagrodzenie minimalne ma wynieść w przyszłym roku 2450 zł, co oznacza podwyżkę o 200 zł. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie z kolei do kwoty 16 zł.

W przyszłym roku realnie wynagrodzenie wzrośnie jeszcze bardziej w przypadku sfery budżetowej lub firm, w których wypłacane są dodatki za staż pracy, gdyż te zostaną wyłączone z wynagrodzenia minimalnego. Zgodnie z ustawową definicją przez takie dodatki rozumiemy  dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Nie ma więc żadnego znaczenia podstawa prawna, z której wynika prawo do takiego dodatku.