Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie sporu między Akademią Ekonomiczną w Bukareszcie a Ministerstwem Edukacji Narodowej w Rumunii w przedmiocie maksymalnej liczby godzin, które dana osoba może przepracować w ciągu doby. Trybunał stwierdził, że w sytuacji, gdy pracownik zawarł kilka umów o pracę z tym samym pracodawcą, minimalny okres odpoczynku dobowego stosuje się do tych umów rozpatrywanych łącznie, a nie do każdej ze wspomnianych umów rozpatrywanej odrębnie.

Wyrok Trybunału dostępny jest na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0585